Elitfotboll och välfärd - om IF Elfsborg och samhällsengagemang

Inbjudna gäster var arbetslivsforskarna Margareta Oudhuis och Marcus Gianneschi vid Högskolan i Borås, och Stefan Andreasson, klubbchef IF Elfsborg och Mats Karlsson, vice ordförande. Seminariet inleddes med att Margareta Oudhuis och Marcus Gianneschi, som har studerat IFEs välfärdsarbete Vi tillsammans, pekade på hur välfärdsarbete kan bli en viktig del i organisationers ”identitetsbygge”, med frågor som: Vem är vi? Vart vill vi att samhället ska vara på väg och hur kan vi bidra? Båda forskarna beskrev den unika potential som en idrottsförening har vad gäller välfärdsinsatser, samtidigt som de också pekade på svårigheter. Många gånger sätts ekonomiska värden främst av kommunföreträdare. ”Mjuka värden”, som unga och utsatta gruppers upplevelser av lust och välbefinnande i olika aktiviteter är däremot svårare att mäta.

 

På samma tema fortsatte Elfsborgs representanter: Stefan Andreasson (bild ovan) och Mats Karlsson (bild nedan) att reflektera över hur ekonomiska intressens kortsiktighet ibland kan stå i kontrast till den långsiktighet som välfärdsarbetet – liksom idrottsverksamheten – kräver. De gav konkreta exempel på olika välfärdsprojekt och vad de betytt för både deltagare och Borås i stort.

 

När publiken och moderatorerna Marita Flisbäck, föreståndare för CVS, och Peter Serrander samverkanskoordinator vid SPB, sedan fick möjlighet att ställa frågor diskuterades både möjligheter och risker som kan finnas vad gäller idrottsrörelsers välfärdsroll. Fotbollens unika kraft lyftes återigen, samtidigt som det underströks hur viktigt det är att idrottsrörelser i välfärdsarbeten behåller sin självständighet i relation till offentliga och privata intressen.

Avslutningsvis pekade Margareta Oudhuis på vikten av att välfärdssamarbeten mellan offentliga och civilsamhälleliga aktörer inte får bli ett nollsummespel, där offentliga intressen drar sig tillbaka i tron att idrottsrörelsernas ska axla välfärdsrollen – båda verksamheterna måste investera parallellt.

En inspelning av seminariet finns upplagt på HB play