Högskolans kvalitetssystem för forskning har blivit bedömt

Det är det system som högskolan har för att säkerställa och utveckla kvaliteten på forskningen som har undersökts. Det är lätt att blanda ihop det med kvaliteten på själva forskningen – vilket inte är fallet.

Kvalitetssystemet består av många systematiska processer och strategier som exempelvis intern och extern uppföljning och utveckling. Vissa delar i kvalitetssystemet har funnits sedan länge bland annat peer review-processer, medan andra delar har utvecklats i samband med att högskolan gick med i UKÄ:s pilotomgång.

– Vi ville vara med i pilotomgången av granskningen även om det var en utmaning att vara först ut, vi har inte varit rädda för resultatet, även om vi så klart hoppades att vi skulle bli godkända. Här får vi en bra vägvisare för vilka utvecklingsområden vi behöver satsa på, och vi har kommit mycket längre i arbetet med kvalitetssystemet jämfört med om vi hade väntat på vår tur i den ordinarie granskningsomgången, säger Mats Tinnsten, rektor.

Bedömargruppen har gett högskolan en mycket detaljerad rapport över vilka delar som behöver utvecklas. Den lyfter fram flera styrkor som till exempel att det finns flera processer för att stärka sambandet mellan utbildning och forskning, att högskolan främjar god forskningssed samt högskolans arbete med jämställdhet och samverkan.

Som exempel på brister lyfter rapporten fram att systematiken inte är fullt utvecklad, delvis för att delar av den nya strukturen kom på plats under senhösten 2019. Högskolan behöver också bland annat arbeta med att öka det internationella perspektivet och öka möjligheterna för medarbetarnas delaktighet.

Att högskolan får återkomma i den ordinarie granskningscykeln tycker Mats Tinnsten är bra.

– Det kan verka dramatiskt att vi inte blev godkända på helheten, men delar i vårt system är sådant som inte prövats i praktiken ännu, till exempel att vi ska göra en extern utvärdering var sjätte år.

– Att vi också får veta våra styrkor är jättebra. Då vet vi att vi har system som fungerar för att säkerställa kvaliteten på dessa områden och kan lägga kraften på att ytterligare utveckla systematiken i de andra delarna, fortsätter han.

Det är en bedömargrupp av experter på olika områden, utsedd av UKÄ, som grundligt undersökt högskolans kvalitetssystem för forskning. Det har varit olika bedömargrupper som granskat de olika lärosäten som ingått i pilotomgången.

– Vi tycker att bedömargruppen har levererat en mycket väl genomarbetad rapport som vi kommer att ha stor användning av i vårt fortsatta arbete, avslutar Mats Tinnsten.

Läs mer om Kvalitetsprocess vid Högskolan i Borås