Kontinuitet förbättrar vården för personer med hjärtsvikt

Bild på Malin Östman samt bild på sten som ser ut som ett hjärta

Idag lever cirka 2 procent av Sveriges befolkning med hjärtsvikt och risken för hjärtsvikt ökar med stigande ålder, framförallt bland personer över 70 år*. Inte sällan har personer med hjärtsvikt fler långvariga sjukdomar och ett komplext vårdbehov. Med en vårdvetenskaplig ansats, det vill säga med patienten i fokus, har Malin Östman tagit sig an att undersöka hur det förhåller sig med kontinuiteten i vården för denna patientgrupp. Hennes intresse för området väcktes i arbetet som distriktssköterska, där hon dagligen möter patienter med hjärtsvikt och deras närstående. Utgångspunkten för hennes studier har varit patienters, närståendes och sjuksköterskors erfarenheter av vård och medicinsk behandling i primärvården, hemsjukvården och på sjukhus.

Efter fyra kvalitativa studier med tillhörande intervjuer kan hon påvisa att kontinuitet i vården bidrar till upplevelser av delaktighet, värdighet och autonomi, och ger stöd för patienter och närstående att hantera den livsomställning som sjukdomen medför.

– Med kontinuitet i vården skapas förutsättningar som stärker patientens hälsoprocesser och livskraft. Resultatet visar att kontinuitet är viktigt för att stödja en sammanhängande och meningsfull vård för personer med hjärtsvikt, utifrån patienters, närståendes och sjuksköterskors erfarenheter, säger Malin Östman, vars avhandling bidrar med fler aspekter av begreppet kontinuitet, än vad som vanligtvis lyfts i sammanhanget. Exempelvis att kontinuitet vid hjärtsvikt gör vården vårdande och att kontinuitet i vården bidrar till att vården blir trygg och förutsägbar, att det sammanfogar vården och livet för patienter med hjärtsvikt och deras närstående.

Att vara i goda händer

Hon menar att för närstående skapar kontinuitet i vården en känsla av att vara i ”goda händer” och att kontinuitet också stödjer sjuksköterskor i deras yrkesutövande. Ett exempel på kontinuitet, skriver Östman i sin avhandling, är att vården är transparent, sker kontinuerligt och är överskådlig för patient och närstående.

– Sjuksköterskor är en nyckelgrupp som har goda förutsättningar för att stödja kontinuitet vid vård av personer med hjärtsvikt genom tillitsfulla relationer och samverkan med patienter, närstående och andra professionella vårdare, säger Malin Östman som riktar viss kritik mot hur nuvarande vårdsystem är organiserat.

– Vården behöver bli mer sammanhållen runt patienten, och där kan sjuksköterskor utgöra en fast vårdkontakt i en vardag som annars kännetecknas av gränsöverskridande vård och informationsöverföring mellan vårdgivare och olika yrkesgrupper, säger hon och menar att ett sätt att utveckla kontinuitet i vården för patienter med hjärtsvikt skulle kunna vara att implementera sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar inom primärvården.

Hon ser också att fortsatt forskning behövs för att undersöka olika samverkansformers relevans för att stödja kontinuitet i vården vid hjärtsvikt.

Bakgrund till studierna

Att leva med hjärtsvikt innebär att leva med en sjukdom som successivt försämras och påverkar den egna hälsan. Med sjukdomen följer vanligen ett långvarigt behov av sjukvård och frekventa kontakter med vårdpersonal. Det är dessa patienter som efterfrågar kontinuitet i vården. Samtidigt saknas forskning om innebörden av kontinuitet i vården för patienter med hjärtsvikt ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka kontinuitet i vården för personer med hjärtsvikt utifrån patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv.

Avhandlingen har utgjorts av fyra kvalitativa studier med deltagare från primärvård, sjukhusanslutna hjärtsviktsmottagningar och från kommunal hemsjukvård. Data har samlats in genom intervjuer med patienter, närstående och sjuksköterskor, och som analyserats med Grounded theory metod eller fenomenografisk metod.

Om Malin Östman

Malin Östman är tidigare samverkansdoktorand vid Högskolan i Borås och FoU primärvård Västra Götalandsregionen. Hon är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska, Filosofie Dr och arbetar som distriktssköterska vid Närhälsan Källstorp vårdcentral och som FoU-ledare vid FoU Primärvård Fyrbodal.

Huvudhandledare: Annelie J Sundler (Högskolan i Borås). Bi-handledare: Ann-Helén Sandvik (Högskolan i Borås) och Siv Bäck-Pettersson (FoU Primärvård Fyrbodal)

* Länk till avhandlingen ”Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt – patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv” i DIVA