När reglerna inte följs

Vilka är de vanligaste förseelserna?

– Den vanligast förekommande typen av förseelse är plagiat men vi har under året som varit även sett en ökning av misstänkta fall av otillåtet samarbete vid individuella examinationer. Andra typer av förseelser är exempelvis innehav av otillåtna hjälpmedel vid en examination eller störningsfall i undervisnings-/examinationssammanhang.

Går det att råka fuska av misstag?

– Sådana fall av disciplinärenden är sällan förekommande. Högskolan har ett ansvar att informera studenterna om gällande regler vid en examination, informationsvägarna kan vara olika. Och det är lika viktigt som student att ta reda på vilka regler som gäller för den aktuella examinationen. Som student ansvarar du alltså för att ta del av informationen om vad som är tillåtet/otillåtet vid en examination.

Hur många blir fällda i disciplinnämnden per år?

– Den siffran varierar och beror på hur många ärenden som anmäls för utredning samt hur många ärenden som tas upp i disciplinnämnden för prövning. Rent generellt kan man se att merparten av de disciplinärenden som tas upp i nämnden resulterar i någon slags påföljd.

Hur många blir friade av de som blir anmälda?

– Ett disciplinärende avskrivs från vidare utredning då det genom utredning inte har gått att fastställa att berörd student har gjort sig skyldig till en disciplinär förseelse. Även den siffran varierar från år till år.

Har ni sett någon skillnad sedan coronapandemin startade?

– Vi har under våren 2020 sett en ökning av misstänkta fall av otillåtet samarbete vid individuella examinationer. Det kan finnas flera bakomliggande orsaker till detta men vi misstänker att en del av ökningen har en koppling till högskolans beslut att vi från den 18 mars skulle övergå från campusstudier till distansstudier.

Vilka är dina bästa tips till studenterna?

– Kopiera aldrig en text. Är du som student osäker kring referenshantering och källhänvisning i ditt arbete bör du i första hand vända sig till berörd lärare för råd och stöd. Detsamma gäller liknande frågeställningar i andra typer av examinationsformer såsom laborationer och dylikt.

– Studenterna uppmuntras ibland att diskutera ett arbete med varandra vilket har ett värde i sig då det kan leda till nya idéer och insikter. Det är dock väldigt viktigt, särskilt i fall där det rör sig om en individuell examination som ska genomföras, att som student inte samarbeta med andra så att resultaten blir närmast identiska, vilket i disciplinära sammanhang kan komma att klassas som otillåtet samarbete.

– Vid individuella examinationer bör studenterna undvika användning av gemensamma "pluggdokument" där de gemensamt gjort anteckningar från till exempel föreläsningar. Risken är då stor att man använder sig av likadana ord och uttryck vilket kan leda till misstankar om vilseledande och en disciplinanmälan. Mitt tips är att alltid använda sig av sina egna ord, även om du inför examinationen har studerat ihop med en kurskamrat.

Läs mer om regler och fusk här