Samordnare för utbildnings- och kvalitetsfrågor på A3

Bakgrund

Uppdrag som akademisamordnare regleras av akademins organisations- och beslutsordning, som i sin tur baseras på rektors organisations- och beslutsordning. Akademisamordnare utses av akademichef. Bland akademins olika samordnare finns idag uppdrag som kvalitetssamordnare respektive utbildningssamordnare, och båda blir vakanta nu i höst. Båda har haft ett uppdrag på ungefär 20% av heltid. För att vi ska få ett starkare samordnaruppdrag, med djupare akademisk förankring, har akademichefen beslutat att utlysa ett samlat uppdrag som utbildnings- och kvalitetssamordnare på 40% av heltid. 

Uppdraget

Samordnaren ska på akademichefens uppdrag stödja akademins samlade utvecklingsarbete kring utbildningar på grund- och avancerad nivå. Samordnaren ska stödja akademins arbete utifrån högskolans kvalitetssystem för utbildning, både avseende beredning och uppföljning. Detta inkluderar att vara ett stöd i arbetet med lokala och nationella kvalitetsutvärderingar. Samordnare ska även i samråd med akademichefen bevaka utvecklingen inom högre utbildning och utbildningskvalitet, lokalt, nationellt, och internationellt. Samordnaren ska vara rådgivande till akademichef i dessa frågor och därtill vara ett stöd till akademichef i handläggning av ärenden inom området, såsom vid svar på interna och externa remisser. I uppdraget ingår samverkan med akademins chefer, lärare, controllers och studentrepresentanter, samt med centrala funktioner på högskolan - i synnerhet centrala samordnare och företrädare för den högskolepedagogiska verksamheten. Samordnaren representerar akademin i högskoleövergripande projekt kring kvalitet och utbildning.

Egenskaper  

Vi söker dig som har ett stort intresse för både utveckling av utbildningar och kvalitetsfrågor. Du har betydande erfarenhet av att själv bedriva och utveckla högre utbildning. Vi önskar i första hand en disputerad samordnare, men det är inte ett krav. Erfarenhet av kvalitetsarbete i exempelvis FoU-nämnden eller något av nämndens utskott är meriterande, liksom forskningsintressen kring högre utbildning och/eller kvalitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Omfattning: 40% av heltid. Omfattningen på uppdraget kan variera över tid. 
Tillträde:  Snarast, efter överenskommelse. 
Uppdragstid: Uppdraget löper på som längst två år, med möjlighet till förlängning. 
Förutsättningar: Uppdraget förutsätter att man har grundanställning vid Högskolan i Borås. Uppdragstillägg tillämpas inte.

Ansökan: Intresseanmälan i form av ett kortare personligt brev (max 1 A4) samt CV skickas till akademicontroller Therése Andersson senast den 20 november 2020. Frågor besvaras av akademichef Martin G. Erikson, martin_g.erikson@hb.se