Seminarium 29 oktober: Mätning och motstånd - Sifferstyrning i socialtjänstens vardag

 

Berätta vad du kommer att prata om!

– Jag kommer att ge vardagsnära och konkreta exempel från socialtjänstens vardag där mätkulturer sakta växer fram genom spänningen mellan sifferstyrning och de reaktioner som uppstår som svar. Jag visar hur det går till när administrativa sysslor ökar och när uppmärksamheten förskjuts från klienter till arbetsprestationer som kan redovisas och mätas. Exemplen kommer från ett etnografiskt fältarbete där jag observerat och intervjuat socialsekreterare och chefer som arbetar med barnavårdsutredning och biståndsbedömning i flera svenska kommuner. Bland annat illustreras interaktion kring en lagstadgad tidsgräns för barnavårdsutredningar, ett kontrollsystem där biståndsbedömares ärendestatistik jämförs på daglig basis och en checklista för barnavårdsutredningar med mätbara aktiviteter.

Vem ska komma och lyssna?

– Min avhandling är relevant för forskare som är intresserade av organisation och styrning i människobehandlande organisationer, och i lika stor utsträckning för praktiker (chefer och socialarbetare) och studenter i socialt arbete. Har du ett intresse av kvalitativ forskning kommer min föreläsning även ge inspiration för deltagande observation och ”go-alongs” som metoder för insamling av interaktionsdata.

Varför ska man komma och lyssna?

– Jag tror att många inom socialtjänsten kan känna igen sig i det jag berättar. Ett budskap är att makt och inflytande över vad som ska göras på arbetsplatsen allt oftare förhandlas på en ny arena med en ny sorts ammunition: de administrativa statistiska kategorierna. Förhandlingarna handlar om vad som ska mätas och hur det ska mätas vilka blir en del av vardagen. Jag tror även att de som lyssnar kommer att få en förståelse för att ökad administration och byråkratisering av socialt arbete inte bara kommer ur direktiv och krav ”uppifrån” utan också från svaren som formuleras ”underifrån”.

Vad handlar din forskning om?

– Den handlar om styrning, kunskapsanvändning och kunskapshierarkier i socialtjänstens vardag.

Varför är din forskning viktig?

– För att den fångar en central problematik i många moderna välfärdsorganisationer, där professionella inte alltid hittar sin plats och mening i förhållande till allt ökande styrning.

Vem är Teres Hjärpe?

– Jag är socionom som sedan 2009 arbetar på Socialhögskolan i Lund med forskning, undervisning och internationalisering. Jag brinner för frågor som berör det sociala arbetets praktik och villkor, på en vardaglig och konkret nivå. I januari i år disputerade jag med min avhandling” Mätning och motstånd - Sifferstyrning i socialtjänstens vardag”.