Förändringar bland centrumbildningar

Under 2019 analyserades de befintliga centrumbildningarna vid respektive akademi och vissa förändringar genomfördes.

Centrumbildningarna är sedan dess:

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och it

Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)

Centrum för digitalisering

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Centrum för välfärdsstudier (CVS)

PreHospen – Centrum för prehospital forskning

De förändringar som skett är att Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) har utgått som centrumbildning och den verksamheten ingår nu inom Sektionen för företagsekonomi och textilt management. Samt att Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV) ingår som en del av CVS.

Dessutom ska samarbetet mellan KPC och CVS utvecklas ytterligare.

Fakta

I enlighet med 2 kap. 13 § rektors organisations- och beslutsordning (ROB) kan Akademichef inrätta centrum vid akademin för att stärka nätverk vilka syftar till att bidra till kvalitetsutveckling av högskolans utbildning och forskning. Centrumet ska till huvuddelen vara externfinansierat, ha ett tydligt kommunicerat syfte och huvudsakligen vara av akademiövergripande karaktär. Resultatet av
centrumbildningens verksamhet ska kontinuerligt återföras till högskolans verksamhet.

Akademichef ansvarar för att inrättandet föregås av samråd med de verksamheter som kan komma att beröras av centrumets verksamhet samt för att verksamheten bedrivs inom akademins befintliga budgetram.

Utöver ovan gäller följande avseende inrättande av centrum:

  • Ingen personal ska vara anställd vid centrum, utan anställningen ska vara vid befintlig akademi eller annan akademi/enhet inom högskolan.
  • Beslutande akademichef har att kontinuerligt utvärdera om behovet av aktuellt centrum kvarstår. Denna utvärdering är en del i det underlag som ska lämnas till rektor i samband med verksamhetsdialogerna.
  • Benämningen av centrum ska ha förledet ”Centrum för”.
  • Centrum ska ledas av en föreståndare.