Kvalitetsarbetet för utbildning – status efter UKÄ:s granskning

Efter UKÄ:s granskning som genomfördes hösten 2019 sammanfattades samtliga synpunkter i en handlingsplan för att tydliggöra vem som gör vad och när. Därefter sattes en arbetsgrupp samman med representanter från varje akademi. Detta för att få till en samordning över akademigränserna, då flera av UKÄ:s kommentarer berörde samtliga akademier.

Gruppen leds av högskolans centrala samordnare för kvalitet och utbildning. För att hinna med allt har gruppen delats upp i två lag som har fått arbeta med olika fokusfrågor. Det arbetet har sedan stämts av i storgrupp innan de har gått vidare med föreslagna åtgärder.

– Det har varit ett effektivt sätt att komma vidare i arbetet, säger Therése Andersson, utbildningssamordnare på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Gruppen är enig om att det har fungerat bra att arbeta över akademigränserna för att strömlinjeforma kvalitetssystemet, även om utgångspunkterna har varit olika, eftersom akademierna arbetar på olika sätt.

– Det har därför varit viktigt att de justeringar som vi har gjort av vårt kvalitetssystem ska passa samtliga akademiers verksamhet. Detta för att underlätta redan befintliga samarbeten inom utbildning och kommande samarbeten som sträcker sig över akademigränserna, förklarar Therése Andersson.

Harmonisering av rutiner

Under våren har gruppen arbetat med att harmonisera några av högskolans rutiner, så att de ser likadana ut på varje akademi, och samtidigt passat på att förenkla och tydliggöra rutinerna då de har upplevts som svåra att efterleva.

Bo Månsson, kvalitetssamordnare för Akademin för textil, teknik och ekonomi:

– Det är viktigt att ett kvalitetssystem är ett stöd till medarbetarna, inte en snara som man inte kommer loss från. Från processen tar jag med mig att vi har förenklade rutiner som skapar möjligheter för högskolan att göra rätt på ett flexibelt sätt.

– Vi har även försökt att lyfta det kollegiala perspektivet och därmed uppmuntra mer till dialog med ansvarig chef än att chef ska godkänna de resultat som tas fram av kvalitetssystemet, lägger Therése Andersson till.

Det här händer i höst

– Det är klart att det kvarstår en del saker som vi behöver arbeta med under hösten. En viktig del är hur vi tar tillvara på de resultat som vårt kvalitetssystem genererar, säger Alen Doracic, kvalitetssamordnare på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Nu under hösten inleds implementeringsfasen av de åtgärder som togs fram under våren, vilket innebär uppföljning av bland annat programrapporter och programråd vid varje akademi.

– När det gäller implementeringen arbetar vi nu med att hitta vägar för att nå ut till såväl lärare som chefer, eftersom alla behöver hjälpas åt i detta, förklarar Lena Hedén, kvalitetssamordnare på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Arbetsgruppen kvalitetsgranskning av utbildning
Centrala kvalitetssamordnare: Anders Nylund och Johan Drotz 
Representanter för akademierna:
Alen Doracic, kvalitetssamordnare på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Bo Månsson, kvalitetssamordnare på Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Lena Hedén, kvalitetssamordnare på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Martin Stjernström, utbildningssamordnare på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Therése Andersson, utbildningssamordnare på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Tore Johansson, utbildningssamordnare på Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Kvalitetsarbetet för utbildning ska redovisas för UKÄ i mars 2021.

Läs mer

Läs mer om kvalitetsarbetet för utbildning