Mer lönsamt att utvinna fettsyror än biogas från matavfall

Fotomontage: ordmoln, porträttbild på Steven Wainaina

I sitt forskningsprojekt har doktoranden Steven Wainaina undersökt en ny metod för att omvandla matavfall till värdefulla produkter, vilka i sin tur kan återvinnas. Det kan gynna samhället och bidra till att hushålla med naturresurserna.

Ett vanligt sätt att hantera matavfall är att omvandla det till biogas med hjälp av mikroorganismer genom nedbrytning i en syrefattig process, genom så kallad anaerob bioprocessteknik.

– I mitt projekt har vi använt ett nedsänkt membran i bioreaktorer och modifierat nedbrytningsprocessen av matavfallet för att kunna utvinna värdefulla organiska syror, så kallade fettsyror, exempelvis smörsyra, ättiksyra och kapronsyra. Dessa syror har ett högre marknadsvärde än biogas och de kan användas till många olika tillämpningar. I projektet har vi också för första gången visat att det på fettsyror går att odla ett slags ätbara, proteinrika svampar som kan användas vid produktion av djurfoder. Fettsyrorna kan även användas vid produktion av bioplast, berättar Steven Wainaina.

Hur kommer din forskning till nytta för samhälle och industri?

– Produktionen av matavfall förväntas öka i takt med att den mänskliga befolkningen fortsätter att öka. Innovativa tekniker för hantering av matavfall är därför nödvändiga. Resultaten som kommit fram i mitt projekt visar att det finns ett möjligt och lovande alternativ för återvinning av matavfall.

Projektet utgör ett viktigt bidrag till pågående forskning kring anaerob bioprocessteknik genom att föreslå en unik metod som gör det möjligt att öka utkomsten från bioreaktorer av det här slaget. Det utgör också en bra grund för fortsatt forskning som kan leda till fullskalig implementering.

Vad är nästa steg utifrån projektets resultat?

– Just nu finns det planer på att skala upp produktionen och separationen av organiska syror i membranbioreaktorer. Samtidigt pågår ytterligare forskning för att optimera omvandlingen av organiska syror till ätliga svampar.

Titel på avhandlingen: Developing a food waste-based volatile fatty acids platform using an immersed membrane bioreactor

Område: Resursåtervinning

Det övergripande syftet med projektet har varit att visa att det går att modifiera processen för nedbrytning av matavfall från en process för biogasproduktion till en process för materialåtervinning.

Projektet ligger i linje med FN:s globala hållbarhetsmål 12, som syftar till att främja hållbar konsumtion och produktion samt skydd och förvaltning av naturresurser.

Steven Wainaina försvarade sin avhandling 18 september vid Swedish Centre for Resource Recovery vid Högskolan i Borås.

Huvudhandledare: professor Mohammad Taherzadeh

Läs mer om forskningen inom Resursåtervinning