Så påverkas doktorander av coronapandemin

I mitten av augusti skickades en enkät ut till 90 doktorander vid Högskolan i Borås. Av de 58 procent som svarade uppgav de allra flesta att deras forskarutbildning påverkats i någon mån. Det var inte självklart att alla påverkades negativt.

– En del har inte kunnat samla in data eller haft tillgång till labben som de behövt, vilket så klart är negativt. Den pågående pandemin har skapat en oro bland en majoritet av de svarande doktoranderna för att den angivna tiden för forskarstudierna inte kommer att räcka till. Några har däremot upplevt en positiv påverkan, när seminarier och föreläsningar har lagts på distans och därmed tagit mindre tid i anspråk. Dessa doktorander anger istället att man fått mer tid till sina forskarstudier, säger Hanna Kantola, forskarutbildningssamordnare.

Individuell uppföljning

Många upplevde liknande saker, som stresspåslag, ensamhet eller sämre ergonomiska arbetsplatser vid arbete hemifrån. När Nationella doktorandkommittén inom SFS, Sveriges nationella studentkårer, genomförde en liknande enkät på nationell nivå i våras, visade den på liknande resultat.

– Eftersom svaren varierar så mycket, kommer det att göras en individuell bedömning av varje doktorand. Det görs i samband med den årliga uppföljningen av deras individuella studieplan, säger Hanna Kantola.

Svaren har analyserats av studierektorerna och ska förmedlas till rektor för att titta på eventuella följdeffekter som kostnader och när eventuell förlängning av studietiden kan komma på tal. Resultaten kommer att kommuniceras ut till doktoranderna via deras respektive forskarutbildningar.