Siktar på ett hållbart välfärdssamhälle

Marita Flisbäck

Vad är på gång under hösten inom din centrumbildning?

­­­­– Under år 2020 har CVS förändrat sin verksamhet, t.ex. ingår Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV) numera som en del av CVS. Under våren kom vi att utlysa planeringsbidrag och forskningsstöd som nu är igång. Därtill har vi under hösten utlyst bemanning till studien: ”Vad attraherar unga till välfärdsyrken? En jämförelse mellan sjuksköterskeprogrammet och Polisprogrammet”.

– Den 15 oktober delar vi ut det årliga SydVästenpriset, för att premiera chefer som verkar för ett hållbart och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland. Och under hösten kommer vi att hålla en öppen lunchseminarieserie ”Det socialt hållbara samhället” samt så startar vi det följeforskningsprojekt, omfattande 2,5 år, som vi erhållit på uppdrag av Borås Stad (se länkar i slutet av texten reds. anm.).

Vad är centrumbildningens långsiktiga vision?

– Vi har fokus på de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning. Ett långsiktigt mål är att bidra till ett hållbart välfärdssamhälle för såväl de som styr, leder och arbetar inom olika välfärdstjänster som de som dessa tjänster vänder sig till. CVS vill medverka till regional och nationell tillväxt genom kunskapsutveckling i välfärdssektorn. Vi verkar för högskoleövergripande samarbeten, mellan forskargrupper, akademier och centrumbildningar, samt samverkan med externa aktörer. Särskilt viktig är här Västra Götalandsregionen (VGR) som basfinansierar vår verksamhet.

– Verksamheten vid CVS tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås vision ”Tillsammans tar vi ansvar för framtiden. Genom profilering av utbildning och forskning gör vi skillnad”, vilket i min tolkning ger de konkreta målen att ansvara för samverkan, hållbarhet, samhällspåverkan. Med planeringsbidragen som ger forskare tid för att författa ansökan om externa medel arbetar vi med högskolans mål att öka andelen externa medel.

Vad är den stora samhällsutmaningen ni arbetar med just nu?

– Vi har fokus på följande områden: Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle, styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning samt digitaliseringens konsekvenser för välfärdens organisering, professioner och brukare. I flera projekt som erhållit medel har dessa fokusområden relaterats till den samhällskris vi nu genomgår kopplat till Covid-19.

– Därtill är social hållbarhet centralt i vår verksamhet, vilket särskilt syns i vår seminarieserie. Syftet med seminarieserien är att skapa en bred plattform där forskningsresultat, som rör aktuella frågor om välfärdssamhället och social hållbarhet, kan presenteras och diskuteras. Tanken är att plattformen kan bli ett sätt att påverka och inspirera politiker, tjänstemän, fackförbund, civila samhället, journalister och forskare, men också en väg för högskolan att nå och kommunicera med en bred allmänhet.

Är det några projekt igång som du vill berätta om?

-– Vi har startat flera spännande projekt under 2020. De handlar till exempel om ett socialt hållbart Borås, digitaliseringens organisatoriska effekter, fallet Norrby, robotisering och hybrida organisationer.

Fakta

Det finns fem centrumbildningar vid Högskolan i Borås. Syftet är att ett centrum ska stärka nätverk vilka syftar till att bidra till kvalitetsutveckling av högskolans utbildning och forskning.

Se vilka de är.

Läs mer

Projektet "Tvärsektoriell samverkan inom social hållbart Borås"

CVS webbsida