Akademichefens hälsning april

 Att rektor fattat beslut om att vi ska fortsätta med verksamhet på distans till och med oktober blev på ett sätt också en besvikelse, men där är det samtidigt viktigt att vi i god tid känner förutsättningarna för planeringen för hösten. Sedan ska vi redan nu börja tänka på livet efter pandemin och vår gruppdiskussion på senaste personalmötet om framtida arbetssätt och vår arbetsmiljö gav många intressanta synpunkter som vi nu tar vidare på sektionerna. Vi behöver också bli bättre på att fånga upp och sprida goda erfarenheter kring examinationer och undervisningsformer utifrån de nya sätt att arbeta som vi kastats in i det senaste året. De praktiska, pedagogiska och studenträttsliga utmaningarna med Zoom-övervakade tentor innebär exempelvis utmaningar som vi behöver ta på allvar.

I skrivande stund, onsdag den 21 april, kom besked från UKÄ om att ämneslärarutbildningen i svenska för årskurs 7-9 har godkänd kvalitet efter att ha varit ifrågasatt. Jag var inte särskilt orolig efter att ha sett de gedigna insatser som vi kunde rapportera till UKÄ, men nu har vi kvittot på det goda arbetet ni utfört. En mycket god nyhet är också att Högskolan i Borås kan visa upp söktal som även i nationell jämförelse visar att Borås är ett attraktivt lärosäte – något som givetvis är helt beroende av det arbete som ni alla lägger ner på att skapa spännande och utvecklande kunskapsmiljöer för våra studenter. 

Utvecklingsarbetet på akademin har resulterat i nya forskarutbildningssamarbeten inom pedagogiskt arbete, där rektor skrivit på ett avtal om forskarskola med Lunds universitet och vi skrivit in vår första utbildningsvetenskapliga doktorand i Jönköping. Inom det akademiövergripande projektet Sapere Aude, om det fria ordet och det kritiska tänkandet i det demokratiska samhället, har vi haft ett första möte i projektgruppen, och vi håller näsa möte sista veckan i april. Där börjar olika konkreta idéer att ta form, kring seminarier, valbara kurser och olika typer av erfarenhetsutbyten. Arbetet med en ny samlad sektion för den utbildningsvetenskapliga verksamheten fortsätter, liksom arbetet med ny chefsstruktur.

Tillsammans med sektionscheferna arbetar jag vidare med att stärka våra verktyg för ekonomisk planering och uppföljning för att sektionscheferna ska kunna få en tydligare bild av sitt handlingsutrymme och kunna agera med självständigt och fatta snabbare beslut. Mer information om detta kommer på nästa personalmöte. Ett annat område där vi arbetar aktivt nu i vår gäller kursvärderingar och möjligheten för er att känna att det är en akademisk uppgift att utvärdera era kurser – inte bara en administrativ uppgift. Att vi behöver ge studenter möjlighet till anonym respons på kurserna betyder exempelvis inte att det skulle vara den bästa källan till kunskap om våra kurser och det finns så många andra vägar att samla in kunskap om våra kurser – något som jag vill se som en empirisk uppgift jämförbar med vilken annan akademisk datainsamling som helst. Här behöver vi chefer finnas med och stötta och skapa förutsättningar för att goda exempel fångas upp och förs vidare. Sist men inte minst blir det nu dags att utlysa ett uppdrag som ställföreträdande och biträdande akademichef, som kommer att ha särskilt ansvar för frågor som rör forskning och forskarutbildning, samt likabehandling och jämställdhet. Det kommer att bli ett viktigt tillskott till akademiledningen både i relation till våra ambitioner kring forskarutbildning och kring arbetsmiljö för lärare och studenter.

Martin G Erikson
Akademichef
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT