Ny organisationsstruktur ska stärka samarbete över institutionsgränserna

Nyheten är inaktuell. Organisationsförändringen har pausats på obestämd tid.

Förslaget innebär att fem sektioner istället blir två institutioner, tillsammans med en gemensam enhet där akademins labbverksamhet samlas. Den föreslagna organisationsstrukturen skulle också innebära en tydligare profilering av de institutionsöverskridande miljöerna Handel och IT, Resursåtervinning samt Textil och mode.

En modell över förslaget på ny organisationsstruktur. A1 delas upp i två institutioner och en enhet för labb. Tvärs över alla enheter sträcker sig de institutionsöverskridande miljöerna Handel & IT, Resursåtervinning och Textil & Mode.

En modell som illustrerar den föreslagna organisationsstrukturen.

Vill främja arbete över institutionerna

Målet med förändringen är bland annat att främja samarbete över institutionsgränserna och att lägga mer fokus på medarbetarnas tillhörighet till de kompletta miljöerna.

– Vi vill att tillhörigheten i högre grad ska handla om våra prioriterade områden, som sträcker sig över alla tre enheter. Strukturen är framtagen för att främja ett gott samarbete och att skapa fler möjligheter att jobba över gränserna. Det är dessutom enklare organisatoriskt än att flytta sig mellan sektioner, som det kan se ut idag, när vi arbetar över flera av de prioriterade områdena, säger Ragne Emardson, akademichef.

– En av fördelarna är att vi minskar stuprören – det är ju en utmaning i nästan alla organisationer. Vi vill ju jobba över gränserna, och det är en av de svåraste utmaningarna rent organisatoriskt. Med den här förändringen vill vi möjliggöra att du som medarbetare ska kunna tillhöra en eller flera kompletta miljöer, och det har ju egentligen inget med institutionstillhörighet att göra, berättar han.

Labbmiljöernas styrkor och kompetenser samlas

Målet med att ena labben i en enhet för infrastruktur är att samla kompetens och att skapa en stark enhet för fortsatt utveckling och profilering av labbmiljöerna på högskolan.

– Våra labbmiljöer får en egen enhet där man lättare kommer kunna dra nytta av varandras kompetens. Kompetensen inom de olika delarna kommer att stärka labbverksamheten. Vi kommer att kunna lyfta upp den ännu tydligare som något som är centralt för högskolan och till stora delar unikt ur ett internationellt perspektiv.

Ragne svarar

Bild på akademichef Ragne Emardson

Hur har processen sett ut hittills?

– Akademins styrkor och utmaningar har diskuterats i bland annat Akademirådet, med fackliga representanter och tillsammans med sektionschefer och labbchefer. De diskussioner som har förts har haft sin grund i den nya chefsstrukturen på högskolan och hur detta påverkar vår akademi. Utifrån dessa diskussioner har jag tagit fram ett förslag på organisation som jag tror kan utveckla vårt arbete över gränserna, ta till vara på vår tvärdisciplinära styrka och lyfta fram våra unika profilområden. Fackliga representanter, skyddsombud och studentkåren fick ta del av förslaget dagen före vårt personalmöte.

Varför görs detta nu?

– Högskolan har jobbat med en ny chefsstruktur sedan förra hösten. Detta arbete fokuserar på att öka det kollegiala ansvaret och samtidigt renodla linjestrukturen för att skapa större utrymme för kollegiet att ta ansvar för kvaliteten i utbildning och forskning. Så snart den nya chefsstrukturen började hitta sina former startade en process om hur de nya skulle kunna implementeras på  A1 och hur vi ska organisera oss för att kunna tillämpa det nya arbetssätt som den nya strukturen medför.

Hur fortsätter arbetet?

– Dialogen är viktig i det fortsatta arbetet, för att vi tillsammans ska skapa något bra. Jag hoppas därför att alla tar chansen att komma med konkreta idéer och förslag. Det kommer inte finnas en lösning som är perfekt gällande hur vi ska organisera oss, och det kommer finnas många olika synpunkter kring vad som är bäst. Alla kommer inte att kunna få sin vilja fram, men tillsammans tror jag ändå att vi hittar fram till en lösning som skapar utrymme för utveckling. Nyckeln är att hitta något som inte bygger stuprör, utan som istället bidrar till att vi kan utveckla våra styrkor.

Kommer det finnas tid för ytterligare dialog innan beslut?

– Det finns utrymme att genomföra dialoger i flera olika konstellationer, dels genom de diskussioner som ni tar initiativ till inom och mellan sektionerna samt inom kollegierna, dels tillsammans med sektionschefer och labbchefer. Vi kommer även ha ytterligare ett tillfälle där all personal bjuds in till gemensamt möte.

Läs mer

Nyhet: Ny chefsstruktur skapar tillitsbaserat ledarskap