Självvärdering för breddad rekrytering till UKÄ

Syftet med självvärderingen är att på en nationell nivå få en bild av hur lärosätena arbetar med breddad rekrytering, för att bidra till kunskap och utveckling inom området.

Utgångspunkt för Högskolan i Borås självvärdering är en enkät som UKÄ genomförde 2016 och sedan tidigare inventerat material om hur högskolan jobbar med breddat deltagande i högre studier.

Erbjuder bra stöd

I den rapport som arbetats fram framkommer att mycket redan görs för breddad rekrytering vid högskolan, exempelvis att högskolan vid sin rekrytering strävar efter att nå ut till studentgrupper från studieovana miljöer och har ett utbyggt system för olika slags stöd till studenter, till exempel bibliotekets språkpedagogiska stöd, stöd för studieplanering, studie- och karriärvägledning och stödinsatser vid funktionsvariation.

– Högskolan erbjuder bra stöd och engagemanget att hjälpa studenterna att klara studierna är stort. Vi har en stor andel studenter från studieovana miljöer, och genom vår medverkan i InClude, ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning, har vi tillgång till spetskompetens, säger Eva Gustafsson som har uppdraget att sammanställa rapporten till UKÄ.

Könsbundna studieval

I rapporten lyfts också brister där högskolan behöver göra mer. Eva Gustafsson ger exempel:

– När det gäller könsfördelning ligger vi sämre till. Andelen kvinnor på våra utbildningar totalt sett dominerar. Vi ser det främst i vårdutbildningarna och lärarutbildningarna. Vid rekryteringen har fokus de senaste åren legat på att minska könsbundna studieval. Men det finns andra infallsvinklar kring breddat deltagande, något som jag hoppas att rapporten, och UKÄ:s feedback kan ge oss en bra utgångspunkt för att utveckla högskolans arbete framöver.

Utvärderingen ska lämnas till UKÄ 3 maj och återkoppling från UKÄ kommer i december 2021.

Till sin hjälp har Eva Gustafsson en referensgrupp bestående av:

  • Anna-Karin Josefsson, handläggare vid rektors stab
  • Hanna Markusson, avdelningschef inom Verksamhetsstöd och styrelseledamot i nätverket Include, som är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning 
  • Annie Andreasson, kommunikationschef
  • Jennifer Tydén, biträdande kommunikationschef med ansvar för studentrekrytering
  • Linda Borglund, tidigare samordnare för jämställdhetsarbetet på högskolan

Studentkåren har insyn i arbetet och kommer att bidra med en inlaga i rapporten.