Goda erfarenheter av chefskap inom akademin

Joakim Tell och Lena-Karin Erlandsson

Joakim Tell och Lena-Karin Erlandsson är chefer inom akademin – och ser stora fördelar med det.

Med många års erfarenhet av arbete inom akademin, som bland annat lektor respektive prefekt, och med flera tidigare chefsposter bakom sig, föll det sig ganska naturligt för Lena-Karin Erlandsson och Joakim Tell att söka sig till tjänster som chefer inom akademin. Det är något de inte ångrat.

– Att vara chef är inte det viktiga. Det viktiga är att tillsammans med medarbetarna få bygga och bibehålla en verksamhet som medarbetarna mår bra i och som är efterfrågad av studenter och samarbetspartner. Att ha den möjligheten är det som gör att jag trivs så bra med mitt jobb, säger Lena-Karin Erlandsson, professor och akademichef för Hälsa och Välfärd vid Högskolan i Halmstad.

Det viktiga är att tillsammans med medarbetarna få bygga och bibehålla en verksamhet som medarbetarna mår bra i och som är efterfrågad av studenter och samarbetspartner.

Hon menar att chefsrollen medför ett ansvar som skulle kunna upplevas som tyngande, men så är det inte för hennes del.

– Jag har ett stort ansvar och det är en utmaning. Men jag får också mycket stöd av medarbetarna och så gillar jag utmaningar! Att få vara en del av högskolans utveckling är väldigt stimulerande.

Mest uppskattar hon de många sociala kontakterna och det ständiga utvecklande lärandet – i rollen som överträffade hennes förväntningar.

– Uppdraget är mycket roligare än jag trodde!

Entusiasmera för ett gott syfte

Joakim Tell, docent och avdelningschef för Innovation Management vid Högskolan i Halmstad, stimuleras av möjligheten att få bidra till utveckling på flera olika plan.

– Det roligaste är att få vara med och skapa och sätta de olika projekten som både gör nytta för oss, studenterna, näringslivet och samhället i stort.

Han får i sitt chefskap utlopp för drivkraften att vilja entusiasmera människor för ett gott syfte.

– I stort trivs jag jättebra i den här rollen. Det är kul att skapa dynamik i grupper, koordinera, kraftsamla, göra saker tillsammans. Och det bästa är nog när alla i gruppen mangrant ställer upp och jobbar för att nå ett resultat – och vi sedan tillsammans når det.

Just betydelsen av samarbete är något som båda cheferna understryker.

– Det speciella med ledarskapet i vår värld är att man har en chefsroll med ansvar för ekonomi och personal, men det handlar i stor utsträckning också om att lyckas inspirera och samarbeta med andra kollegor. Då krävs förtroende, delaktighet, lyhördhet, transparens och insyn. Att vara chef inom akademin är till stor del att leda genom att försöka vara ett föredöme och att vara en i gruppen, säger Joakim Tell.

Att vara chef inom akademin är till stor del att leda genom att försöka vara ett föredöme och att vara en i gruppen.

Han pekar också på att det inom det privata näringslivet finns fler uppsatta regler än inom akademin.

– Även vi inom akademin har en arbetsbeskrivning som anger vad som förväntas av oss. Men här kan jag mer fylla det med min och mina kollegors syn på vad som behöver göras. Vi har väldigt stor frihet under ansvar och det är jättekul.

Tillitsbaserat arbetssätt

Frihet under ansvar utmärker också det tillitsbaserade arbetssätt som Högskolan i Halmstad delvis tillämpar.

Joakim Tell pekar på det positiva i flexibiliteten som till exempel gör att medarbetare kan må bättre och Lena-Karin Erlandsson lyfter fram tillitens roll för organisationens utveckling. Något som i stor utsträckning påverkar ledarskapet inom akademin är även det kollegiala ansvaret.

– Jag är ytterst ansvarig för att forskning och undervisning håller hög kvalitet och att utbildningarna går ihop ekonomiskt. Allt detta har sin grund i arbetsmiljön, att medarbetarna trivs och känner att de är en del av en verksamhet, säger Lena-Karin Erlandsson som i likhet med Joakim Tell alltid har sin dörr öppen för samtal.

Just de många mötena med människor upplever båda cheferna som oerhört givande.

– Det är nog därför jag varit chef så pass länge. Samtidigt som mötena är viktiga för problemlösning ger de mig näring. Energin som man får från kollegorna och förhoppningsvis ger tillbaka till dem – det är riktigt kul, säger Joakim Tell.

Lena-Karin Erlandssons och Joakim Tells bästa tips för att lyckas som chef inom akademin

  • Bygg långsiktiga relationer till medarbetare, ledning och chefer.
  • Ha alltid din dörr öppen, satsa på dialog, förankring, jobba med gruppen och försök få med alla.
  • Ha alltid en vilja att lösa medarbetarnas och kollegornas utmaningar tillsammans, försök inte tillskansa dig egna fördelar och inkludera kollegor i viktiga beslut.

Fakta: Lena-Karin Erlandsson
Tjänst i dag: Akademichef.
Bakgrund: Professor i arbetsterapi. Undervisat i ämnet sedan mitten av 1990 talet, disputerade 2003.
Antal år som chef inom akademin: Cirka 10 år vid Lunds universitet; forskargruppschef samt prefekt och drygt 4 år som akademichef vid Högskolan i Halmstad.

Fakta: Joakim Tell

Tjänst i dag: Avdelningschef, programansvarig.
Bakgrund: Började på Högskolan i Halmstad 1993, disputerade på Chalmers 2001, docent vid Högskolan Halmstad 2012.
Antal år som chef inom akademin: 8 år.