Nya styrelsebeslut om budget och myndighetskapital

Processen för verksamhetsplaneringen förändras nu för att skapa en process där högskolans stödjande funktioner inom verksamhetsstödet bättre kan möta akademiernas behov av stöd för kommande treårsperiod.

– I den nya processen tidigareläggs styrelsens beslut om fördelning om anslag för utbildning och forskning per akademi samt dimensionering av resurser för verksamhetsstödet. Tanken är att skapa bättre förutsättningar för akademier och enheter att planera och dimensionera verksamheten, säger Magnus Bergenholtz, controller.

Det innebär att styrelsen vid juni-mötet beslutade om ramarna för anslagsfördelningen för 2022–2024 och att det därefter är rektor som kommer att vara den som under hösten fattar beslut om slutlig budget per akademi och enhet.

Nya riktlinjer för myndighetskapitalet

Vid styrelsemötet beslutades det också att riktlinjerna för högskolans myndighetskapital ska vara 10–14 procent av de totala kostnaderna.

Med myndighetskapital menas högskolans sparade resurser i form av det ackumulerade överskott som uppstått till följd av att ett lärosäte inte nyttjat samtliga resurser för forskning och utbildning samt resultatet i högskolans holdingbolag.

– Det har funnits ett behov av att se över riktlinjerna för högskolans myndighetskapital. Syftet med högskolans verksamhet är inte att generera vinst, utan de ekonomiska resurserna ska vara ett medel för att bedriva en verksamhet av hög kvalitet. Högskolan måste ha ett sparat kapital för att motverka konsekvenserna av oförutsedda händelser och samtidigt kunna uppmuntra till strategiska satsningar i verksamheten. Därför beslutade också styrelsen att rektor, inom intervallet för myndighetskapitalet, kan besluta om satsningar som är i enlighet med högskolans mål och strategier, förklarar Magnus Bergenholtz.

– Det här är ett bra beslut som innebär ett tillräckligt stort myndighetskapital men inte alltför stort. Det bejakar möjligheten att myndighetskapital inte byggs upp i onödan utan vi använder det till att göra bra saker för verksamheten, säger Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås.

Läs mer

Läs beslutet i diariet: Fördelning av anslag för utbildning och forskning per akademi samt dimensionering av resurser för högskolegemensamt verksamhetsstöd 2022-2024, dnr 401-21

Läs beslutet i diariet: Riktlinjer för myndighetskapitalet vid Högskolan i Borås, dnr 402-21