Studentbarometern 2020 är här – visar överlag nöjda studenter

Tre glada studenter på en bänk

Peter Sigrén, universitetsadjunkt, som har analyserat och sammanställt barometern, berättar:

– Vi mäter bland annat ett nöjdhetsindex. Det visar ett resultat som är högre än vid mätningen för 2019. Det är ett sammanvägt index utifrån 35 enskilda frågeställningar som berör utbildningskvalitet, förklarar han.

Prioriterade områden

Andra områden som redovisas är hur högskolan arbetar med områden som hållbar utveckling, lika villkor, biblioteksverksamheten, studenthälsan samt den verksamhet som Studentkåren i Borås driver.

– Resultaten för området lika villkor har minskat och ska då ses som positivt. Det visar bland annat att en lägre andel studenter upplever mindre av trakasserier av olika slag. Rörande området hållbar utveckling kan det konstateras att studenterna anser området som viktigt, men att de upplever att hållbar utveckling inte integreras i tillräckligt hög grad inom utbildningen.

Det framkommer också att studentkåren har svårt att nå ut till studenterna.

Högre nöjdhetsindex för män och jämnare mellan akademierna

– Resultaten visar på relativt höga medelvär­den och indexmått och samtidigt en jämnhet mellan akademi­erna. Ett annat resultat som framgår är att män generellt uppvisar högre medelvärden på indexen och så har det inte varit i tidigare under­sökningar, konstaterar han.

Positivt renommé

Barometern visar att högskolans bibliotek har fortsatt högt renommé bland studenterna, likaså högskolan som helhet och att de upplever att högskolan har en relativt stark regional betydelse.

Om Studentbarometern

Studentbarometern utförs årligen sedan 2010 på uppdrag av rektor. Den går ut till cirka 7000 studenter med en svarsfrekvens 2020 på cirka 1500. Den utgörs av två separata enkäter där den ena mäter kvalitetsaspekter på utbildningen och den andra enkäten mäter högskolans prioriterade områden. Syftet med Studentbarometern är att ge akademierna och dess sektioner en möjlighet till att förbättra program, kurser och till viss del studenternas arbetsmiljö.

Ta del av resultaten i Studentbarometern 2020 (länk till rapporten i DiVA)