Inblicksfrågan: Vad gör holdingbolaget?

Erik Bresky, VD för holdingbolaget, svarar:

– Högskolan i Borås Holding AB har som uppdrag att investera i bolag uppkomna från projekt och kunskaper framtagna inom ramen för verksamheten på Högskolan i Borås. Holdingbolaget ska göra det möjligt att i tidiga skeden gå in med investeringar och möjliggöra kommersialisering. Holdingbolaget har ett nära samarbete med Inkubatorn i Borås, Borås Ink, och Drivhuset.

– Bakgrunden till att högskolan har ett holdingbolag är att lärosäten i sig är myndigheter och inte får äga eller förvalta andelar i bolagsavknoppningar. Därmed behövs en juridisk person i lärosätets närhet med uppgift att axla en del av det lagfästa ansvaret att verka för nyttiggörande av innovationer. De lärosätesanknutna holdingbolagen utgör viktiga och integrerade delar av de regionala innovationsstödsystemen tillsammans med innovationskontor, inkubatorer och andra aktörer. Holdingbolagen är en naturlig partner till forskning och forskare och har möjlighet att investera i idéer som uppkommer inom högskolans miljö i de allra tidigaste faserna.

Högskolan i Borås Holding AB är med i Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige, (FUHS) där alla 18 svenska universitetsholdingbolag är medlemmar. Holdingbolagen, med i många fall innovationskontor, inkubatorer och i vissa fall science parks, är en betydelsefull plattform för kommersialisering, nyttiggörande och innovation kopplat till högskolevärlden.

Läs mer om holdingbolaget