Sex projekt får rektors strategiska medel

Beviljade projekt inom utbildning

Utveckling av Borås Techarena

Institutionen för informationsteknologi
Tidsperiod: 2023–2025

Projektets övergripande syfte är att stärka högskolans verksamhet inom utbildning, forskning och samverkan med särskilt fokus på datadriven innovation. Med datadriven innovation menas innovation av tjänster, processer och modeller som möjliggörs genom avancerad användning av data och digital teknik. Härigenom bidrar projektet till högskolans två mål samt strategier för digitalisering och profilering. Projektet syftar också till att bidra med kunskap i form av en samverkansmodell för utbildnings- och forskningssamverkan kring datadriven innovation. Samverkansmodellen som utvecklas och förfinas löpande i projektet syftar till att stödja kunskapande i samverkan mellan forskare, studenter och samhällets aktörer. En bärande idé i modellen, och som kommer att utvärderas i projektet, är att arbeta i s.k. innovationssprintar där kunskap skapas genom att problem och lösningar identifieras, utvecklas och utvärderas i samverkan. Samverkansmodellen har hög spridningspotential till högskolans andra akademier, institutioner och grupperingar som har ett intresse av digitalisering och innovation som arbetssätt. Avslutningsvis syftar projektet till att bidra till Borås profil som tech-stad som inkluderar innovativa företag och en stark lokal tech-kompetens.

Projektledare: Gustaf Juell-Skielse

En professionsutbildning i en föränderlig tid: Lärarutbildning och språklig mångfald

Institutionen för pedagogiskt arbete
Tidsperiod: 2023–2025

Projektets specifika syfte är att tillsammans med lärarutbildare utveckla och pröva metoder för att undervisa om språklig mångfald i lärarutbildningen. Det attraktiva lärosätet strävar projektet till att Högskolan i Borås blir en nationellt ledande aktör avseende professionsutbildning och språklig mångfald, bidrar till att utveckla en god utbildning för alla (Agenda 2030) och verkar för en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främjar livslångt lärande för alla. Högskolan i Borås profileras. Därtill relaterar utvecklingsprojektet till högskolans strategi Miljöer för lärande.

Projektledare: Carina Hermansson

Beviljade projekt inom forskning

Gästprofessor inom Handel och IT

Institutionen för informationsteknologi
Tidsperiod: 2023

Projektet syftar till att rekrytera en internationell gästprofessor som kan bidra till utveckling av forskningsområdet Handel och IT med särskilt fokus på att implementera och infria aktiviteter kopplade till beskrivna strategiska värden.

Projektledare: Stefan Cronholm och Nicklas Salomonson

Development of the textile and fashion research area within the University of Borås – Study visit

Akademin för textil, teknik och ekonomi
Tidsperiod: 2023

Syftet med projektet är att stärka högskolans kompetens för att bli en ledande forskningsmiljö inom textila institutioner. I projektet kommer sex forskare inom design, textilteknik respektive textilhantering att besöka labb på utvalda universitet för att titta på utrusning, diskutera med forskare, utbyta idéer, och initiera framtida forskningssamarbeten samt att undersöka möjligheterna för ett utbytesprogram för doktorander och gästforskare.

Projektledare: Nawar Kadi

Finansiering för forskare att samordna en projektansökan inom området Textil och mode

Akademin för textil, teknik och ekonomi
Tidsperiod: 2023–2024

Forskargrupperna samarbetar med varandra på flera olika sätt; detta samarbete är informellt och behöver förbättras genom fler gemensamma projektansökningar och handledning av doktorander. Målet är att finansiera en arbetsgrupp bestående av tre forskare och en koordinator som ska organisera aktiviteter.

Projektledare: Nawar Kadi

Resource recovery from sewage sludge

Institutionen för resursåtervinning
Tidsperiod: 2023–2025

Syftet med projektet är att etablera och utveckla en ny forskningsinriktning inom området Resursåtervinning. Projektet ska fokusera på återvinning av avloppsslam och produktion av värdefulla biprodukter, vilka kan användas som energikällor, material, foder och livsmedel. Det är ett viktigt steg för att få in nya perspektiv på forskningssamarbeten och för att skapa ett internt forum för att utbyta innovativa idéer kring resursåtervinning. Projektet underlättar också för samarbeten och för att involvera andra forskargrupper inom polymerteknologi, samhällsbyggnad och textilteknologi.

Projektledare: Kamran Rousta och Abas Mohsenzadeh

Läs mer

Beslutet finns i diariet, dnr: FO2022/38

Om rektors strategiska utvecklingsmedel