Studenter lyfter medmänskligt ansvar inom prehospital vård

Linda Blomnell och Sofia Hoppe har studerat specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård på Högskolan i Borås under 2019-2020. De beskriver utbildningen som både rolig och lärorik.

– Vi gillar utbildningens utformning och upplägg med mycket praktiska och verklighetsbaserade övningar vilket kändes både lärorikt och roligt för oss. Vi båda känner att vi har utvecklats i vår profession som ambulanssjuksköterskor och att vi är ännu mer motiverade inför nya utmaningar, berättar de.

I sin uppsats undersöker studenterna drivkraften bakom medmänskligt ansvar, både i relation till det lokala samhället och i solidaritet till andra människor. De lyfter behovet av att utveckla organisationen för prehospital vård genom att öka antalet möjliga civila livräddare som kan ingripa, till exempel vid hjärtstopp utanför sjukhus och som SMS-livräddare.

– När professionell vård saknas finns det frivilliga människor som i akuta situationer utanför sjukhus är beredda att agera och ingripa. En känsla av att kunna göra någonting är bättre än att inte göra någonting alls.

SMS-livräddare är ett relativt nytt fenomen inom akutvård, och tjänsten bygger på att människor larmar genom en applikation. Mobilapplikationen är kopplad till en sambandscentral som kalkylerar frivilligas positioner vid ett larm om misstänkt hjärtstopp.

– SMS-livräddare kan vara livsavgörande, speciellt på glesbygden där ambulanser har stora avstånd och tyvärr kan dröja allt för länge i livsavgörande situationer. Så länge samhället inte satsar på sjukvården kommer SMS-livräddarnas roll ha en avgörande betydelse för de drabbades överlevnad vid hjärtstopp.

Studenternas noggranna och ambitiösa arbete bidrar på ett viktigt sätt till kunskapsbildning inom ämnet vårdvetenskap och ambulanssjuksköterskans professionsområde. Både Blomnell och Hoppe beskriver att det betydde mycket att få stipendiet. En del av motiveringen löd: Uppsatsen belyser samhällsengagemang och medmänskligt ansvar inom prehospital vård på ett nyskapande och intresseväckande sätt.

– Nomineringen och priset kändes väldigt överraskande och otroligt roligt att få. Framförallt är det roligt att fler än vi uppmärksammar och ser nyttan och utvecklingsmöjligheterna med SMS-livräddarnas otroligt viktiga uppgift och deras nytta i samhället.

Läs mer

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård