Ett steg närmare ny chefsstruktur

Samma dag som MBL-förhandlingen* genomfördes också ett stormöte för samtliga anställda vid högskolan.

– Det är viktigt med dialog, och jag uppskattar att många medarbetare deltog i stormötet och bidrog med sina synpunkter och tankar kring förslaget. Vi är nu redo att besluta om den nya chefsstrukturen, och parallellt fortsätter arbetet inom, och mellan, akademierna med att gemensamt se över den kollegiala strukturen, säger rektor Mats Tinnsten.

Han poängterar också att diskussionerna kring ett tillitsbaserat arbetssätt kommer att fortsätta.

– För mig är det ett nyckelbegrepp för hur vi ska arbeta inom högskolan. Det är dock inget som görs över en natt. Det är en kulturresa vi ger oss in på där vi vill öka transparensen, öka medarbetarnas förståelse för, och delaktighet i, vilka beslut som fattas och varför, samt ge medarbetarna ökade påverkansmöjligheter. Detaljstyrningen ska inte vara större än vad nöden kräver. Men vi behöver prata vidare om hur vi ska förhålla oss till begreppet här på högskolan, vi återkommer med mer information om detta framöver.

Förslag redo för beslut

Den färdiga förslaget innebär att Högskolan i Borås från och med den 1 september 2021 går in i en ny organisation med fyra akademier organiserade i institutioner.

Fyra nya chefsroller kommer därmed att införas:

  • Proakademichef
  • Vice akademichef
  • Prefekt
  • Proprefekt

I beslutet tydliggörs också att akademicheferna har ansvar för att det finns funktioner som kan fatta beslut i studentärenden och annan myndighetsutövning från 1 september. Det står också att den nya organisationen inom akademierna förväntas driva högskolans kvalitetsarbete i positiv riktning och därmed kommer den nya organisationen att kontinuerligt utvärderas genom högskolans kvalité- och arbetsmiljöarbete.

Akademicheferna får i och med beslutet också i uppdrag att ta fram gemensamt förslag på kollegiala roller samt övergripande uppdragsbeskrivningar för dessa.

Samtidigt har Verksamhetsstöd getts fram till 1 november 2021 att göra klart grundförutsättningar för ny chefsstruktur i system, behörigheter etc.

Undantag från övergripande beslut

I förslaget till beslut görs dock några undantag från det övergripande kravet om grundanställning som lärare för chefsuppdrag.

Akademin för polisiärt arbete (A4) kommer att vara undantagna det formella kravet om att chefer måste ha läraranställning. Detta då polisutbildningen vid A4 är en uppdragsutbildning som bedrivs på uppdrag av Polismyndigheten. Om polisutbildningen blir en reguljär akademisk utbildning kan undantaget ändras.

Även den laborativa verksamhet som bedrivs vid akademierna kan komma att få undantag från kravet.

Fortsatt arbete inom akademierna

Efter att rektor den 10 maj fattat beslut om chefsstrukturen så är det upp till akademicheferna hur arbetet går vidare inom respektive akademi med tillsättning av de nya chefsrollerna. Parallellt kommer akademicheferna också att driva det fortsatta arbetet kring de kollegiala rollerna.

Nästa steg på Akademin för textil, teknik och ekonomi (A1)

Tillsättning av nya chefer kommer att göras så snart som möjligt utifrån befintlig organisationsstruktur, och arbetet med att se över akademins Organisations- och beslutsordning påbörjas utifrån den nya chefsstrukturen. Arbetet med de kollegiala rollerna kommer att fortgå även efter att den nya chefsstrukturen träder i kraft.

Nästa steg på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (A2)

I nuläget arbetar akademiledningen med att mejsla fram vilka chefsroller som blir aktuella för akademin. Enligt plan ska uppdragen vara klara i slutet på maj och kommer då att publiceras på HR:s webbsida för interna uppdrag. Dessa kommer också att kommuniceras på akademin via e-post. När tiden för intresseanmälan är avslutad kommer processen igång med intervjuer och sedan lokal MBL-förhandling. Det är beräknat att uppdragen ska tillsättas från och med första september.

Nästa steg på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3)

Akademichef, sektionschefer och studierektorer på A3 för diskussioner om övergripande strukturer och byter erfarenheter inom akademin inför genomförande av den nya chefsstrukturen. Samtal om vilka chefsroller som blir aktuella för akademin pågår och roller kommer att sättas utifrån olika utbildningsprograms förutsättningar och behov. Akademiledningen för också en dialog om innebörden i ett tillitsbaserat arbetssätt som har bäring i den akademiska kontexten.

Utlysning av uppdrag som ställföreträdande och biträdande akademichef gjordes 7 maj och är publicerad på HR:s webbsida för interna uppdrag. Uppdraget har också kommunicerats till medarbetarna på akademin via e-post. När tiden för intresseanmälan är avslutad kommer processen igång med intervjuer och sedan MBL-förhandling. Övriga roller kommer att utlysas på samma sätt lite längre fram. Nuvarande chefsuppdrag förlängs tills nya chefer finns på plats.

Arbetet med att forma de kollegiala rollerna kommer att fortsätta i medarbetargrupperna på de nuvarande sektionerna.

Nästa steg på Akademin för polisiärt arbete (A4)

Nu startar arbetet med att se över akademins Organisations- och beslutsordning utifrån den nya chefsstrukturen. Arbetet med de kollegiala strukturerna samt tillsättning av de nya chefsuppdragen startar omgående.

Läs mer

Ta del av utlysta interna uppdrag och jobb.

*MBL-förhandling är ett sätt för arbetsgivaren att informera och förhandla med fackliga organisationer för att öka delaktighet och inflytande för medarbetare. MBL står för Lagen om medbestämmande i arbetslivet.