FAQ från stormöte i maj om corona

Illustration av en virussymbol

I vissa fall har flera frågor på samma tema slagits samman till en. Notera att svaren är sammanfattade utifrån de större diskussioner som pågick under stormötet samt utifrån de frågor som skickats in i förväg.

Hur blir det med VFU för lärarstudenter framöver?

Planen är att akademichefen går in med en ansökan om generell dispens från distanskravet för att genomföra VFU inom lärarutbildningarna. Det finns dock fortfarande frågetecken kring vilket försäkringsskydd studenterna har.

Går det att få riktlinjer från högskolan kring vilka moment en student kan avstå från vid VFU inom lärarprogrammen p.g.a. coronasituationen? Måste jag t.ex. vara med fysiskt på ett personalmöte i trångt utrymme eller äta i matsalen? Handledare/huvudman hänvisar till högskolan i dessa frågor.

Generellt ska handledaren bedöma vilka moment studenten ska delta på och det ska vara de moment som är framskrivna i kursplanen och lärandemålen för VFU. Det finns också möjlighet för studenter att validera kunskaper och på så sätt avstå vissa moment.

Vi ser att det behövs någon typ av vägledning från högskolan om var vi står i dessa frågor och det kommer vi att titta på. Detta behöver vara enhetligt och samma information behöver gå till alla huvudmän och studenter.

Vilka anpassningar görs för att VFU:n på lärarutbildningarna ska kännas säker?

Vi förstår oron att ge sig ut på skolorna när studenten i övrigt träffar väldigt få personer. Men vi vill inte ställa in VFU-perioder då det leder till att studenterna får längre utbildningar. Istället har vi genomfört VFU så länge huvudmännen (skolorna) anser att det går att genomföra på ett sätt där risk för smitta minimeras.

Vi har också gjort anpassningar, utöver de som görs på VFU-platsen. Våra studenter kan alltid ansöka om validering och detta gäller särskilt för sista terminen där studenterna redan har gjort mycket VFU tidigare i sin utbildning, det går också att ansöka om särskilt tillgodoräknande. Vi har valt att också bevilja ganska mycket undantag så att studenten får gå in i nästa termin även om inte VFU:n är genomförd och då blir hen erbjuden nya perioder för att ta igen.

I studentkårens enkät får vi in en del funderingar kring att vissa moment fortfarande skjuts upp i väntan på normalläge. Så från studentkårens sida vädjar vi till lärarna att inte skjuta upp momenten längre.

Enkäten gås igenom det som kommer in via enkäten veckovis med Arbetsgruppen för corona. Så fyll i den om det finns synpunkter och frågor. 

Hur blir det med avslutningshögtider?

Utifrån gällande rektorsbeslut ska all verksamhet bedrivas digitalt och på distans, och det gäller även avslutningsaktiviteter. Förmodligen kommer inte något nytt beslut att fattas innan terminsslut och därmed kvarstår tyvärr att det inte finns några förutsättningar för att genomföra fysiska avslutningsaktiviteter vid Högskolan i Borås vårterminen 2021.

Har du frågor till Arbetsgruppen för corona? Mejla till corona@hb.se