Ledningens tankar om de nya chefsuppdragen och ledarskap

Vilka är fördelarna med de nya uppdragen?

Päivi:

– Vi vill säkerställa en trygg, stabil och hållbar organisation, för verksamheten och för medarbetarna. Strävan är att behålla det goda, det vill säga det som fungerar väl och samtidigt stödja de strukturer som behöver utvecklas. Vi behöver tydliggöra och stärka både chefsroller och kollegiala roller för att få en tydlig ansvarsfördelning. Ett första steg är att investera i chefsrollen och göra det mer attraktivt att vara chef. Det innebär bland annat uppdrag med bra villkor och med goda utvecklingsmöjligheter, till exempel genom återkommande utbildningar och kompetensutveckling inom chefs- och ledarskapsområdet. Även om man är chef i första hand kan det finnas möjlighet till fortsatt deltagande i utbildning och forskning. I dialog med närmsta chef kan en överenskommelse göras om möjlighet till fortsatt meritering till docent eller professor. Efter att chefsuppdragen är tillsatta i höst kommer vi i lugn och ro att arbeta fram de nya kollegiala rollerna som vi också behöver tydliggöra.

Katarina:

– Den investering som vi nu gör med chefsuppdrag på heltid behövs för att chefen ska kunna skapa de bästa förutsättningarna för kollegiet. Så som det är nu har vi svårigheter att tillsätta chefer. De nya uppdragen innebär att chefen får inflytande över och i sitt eget arbete, möjlighet att vara med och påverka och ta vara på kollegiets kunskap och stärka goda strukturer.

Claes:

– De nya chefsuppdragen behöver ses i sitt sammanhang: Vi vill skapa förutsättningar för en väl fungerande organisation som tar vara på och värnar både det goda långsiktiga ledarskapet och den kollegiala kompetensen, skapar förutsättningar för delaktighet och engagemang där vi tillsammans kan prova oss fram i ett arbete mot ett fördjupat tillitsbaserat arbetssätt. En del i en väl fungerande organisation är att chefsrollerna är tydliga, rimliga och skapar förutsättningar för ett hållbart ledarskap med goda kunskaper om organisationens och områdets villkor och utvecklingsförutsättningar.

Hur ser du på tillitsbaserat ledarskap – vad betyder det för dig och vad innebär det för A2?

Päivi:

– Det innebär mindre detaljstyrning och att fler ska kunna bidra aktivt med sin kunskap i verksamheten. Det är bättre att tänka tillsammans. Vi har ju också ett uppdrag från regeringen att jobba tillitsbaserat med fokus på medarbetarnas kunskap.

Katarina:

– Jag tror att vi tillsammans behöver diskutera och komma fram till vad ordet tillit betyder för oss på A2 så att vi har en gemensam bas att stå på. Men det är en ynnest att få vara chef över så många kunniga medarbetare och det är den kunskapen som det är ledarens uppgift att ta till vara på.

Claes:

– Det betyder för mig att chefsrollerna ska utvecklas mer mot att vara en katalysator som skapar goda förutsättningar för kvalitativ utveckling, grundad i den kollegiala kompetensen och vetenskapliga kunskapen inom berörda områden, givetvis i samverkan med professioner och samhälle. Om vi upplever att vi om några år lägger mindre tid på detaljfrågor kring tjänsteplanering och mer tid på strategiskt planeringsarbete och övergripande kvalitetsarbete i chefsrollerna så har vi kanske delvis lyckats. Samtidigt hoppas jag att vi då också har ännu bättre förutsättningar och ett arbetsklimat som gör att den ”kollegiala verkstaden” ännu bättre kan ta till vara på den utvecklingspotential i forskning och utbildning som redan finns.

Vad händer nu? - Tidsplan

21 maj: Intresseanmälan öppnar för prefekt och proprefekter

4 juni: Sista ansökningsdag för intresseanmälan

7–11 juni: Intervjuer med sökande

14–16 juni: Förslag till beslut för uppdrag

23 juni: Förhandling i MBL-forum om uppdragen

1 juli: Två proprefekter tillträder för kommande Institution för Vårdvetenskap

1 september: Tre proprefekter och två prefekter tillträder och de nya institutionerna träder i kraft.

Under hösten: Uppdragsbeskrivning och tillsättning av nya kollegiala ledarroller sker i dialog med institutionsledning och medarbetare.

Frågor och funderingar?

Har du frågor och funderingar kring de nya uppdragen och villkoren för dem? Eller har du andra frågor om nya chefsstrukturen? Tveka inte att höra av dig till Päivi!

Här hittar du annonserna för de nya chefsuppdragen