År 2020 – aldrig förr har vi utbildat så många

2020 var ett mycket speciellt år för både studenter och medarbetare som medförde stora utmaningar på grund av den rådande pandemin. Regeringens och Folkhälsomyndighetens snabba beslut och restriktioner gjorde att lärare och studenter fick ställa om undervisning och examinationer till distans, ibland med mycket kort varsel.

– Det har varit ett kämpigt år, trots det visar årsredovisningen att det gick riktigt bra för högskolan, säger Mats Tinnsten, rektor.

– Om någon hade sagt till mig i slutet på 2019 att vi från och med den 18 mars 2020 helt skulle övergå till distans avseende hela vår verksamhet, så hade jag svarat att det inte är möjligt. Det omöjliga visade sig vara möjligt och det tack vare våra medarbetares och studenters fantastiska förmåga och arbetsinsats, fortsätter han.

God ekonomi

År 2020 nådde högskolan takbeloppet för första gången sedan 2016 och utbildade dessutom fler studenter än uppdraget från regeringen krävde.

Magnus Bergenholtz, controller:

– Vi ökar antalet studenter från 13 309 år 2019 till 17 435 studenter år 2020. Så många studenter har vi aldrig haft innan. Stora delar av ökningen har skett inom fristående kurser, men vi ser också en ökning av studenter på till exempel lärarutbildningarna, som under många år haft få sökande.

Högskolan redovisar också ett positivt ekonomiskt resultat för 2020. Det beror på regeringens satsning på bristyrken och kompetensutveckling (till följd av coronapandemin) samt att högskolan kunde använda den sparade reserv som anslagssparandet utgör.

– Mycket av regeringens satsning var på kompetensutveckling och vi började redan för några år sedan att utveckla vårt utbildningsutbud med fler fristående kurser, berättar Magnus Bergenholtz.

Han förklarar att när högskolan utbildar fler studenter än uppdraget omfattar kan prestationer sparas, vilket medför en trygghet till högskolan om söktrycket skulle minska kommande år.

Det goda ekonomiska utfallet för 2020 innebär att högskolans myndighetskapital överstiger styrelsens riktlinjer. Eftersom myndighetskapitalet utgör en sparad reserv som kan användas för olika satsningar eller till att minska eventuella svängningar har högskolan fortsatt goda möjligheter till en stabil ekonomisk utveckling de kommande åren.

Ordlista för högskolans ekonomi

Takbelopp
Varje högskola eller universitet tilldelas ett takbelopp som utgör den maximala ersättningsnivån för utbildning från regeringen. Takbeloppet avräknas utifrån olika prislappar för antalet redovisade helårsstudenter och helårsprestationer. 

Helårsstudent och helårsprestation
En helårsstudent motsvarar en student som är inskriven för heltidsstudier under ett läsår, medan en helårsprestation motsvarar en helårsstudent som nått godkända resultat för ett läsårs heltidsstudier, med nuvarande system 60 högskolepoäng.

Anslagssparande
När ett lärosäte inte når takbeloppet uppstår anslagssparande som kan användas kommande år när lärosätet redovisar fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som ryms inom takbeloppet.

Myndighetskapital
Myndighetskapital är det ackumulerade överskott som uppstått till följd av att ett lärosäte inte nyttjat samtliga resurser för forskning och utbildning och redovisat ett positivt resultat.

Coronaeffekt på utbyten och forskning

Något som har påverkats i stor omfattning av coronapandemin är antalet både inresande och utresande studenter. Dessutom har forskningen minskat, även om högskolan har rekryterat fler universitetslektorer än föregående år.

– Många lärare har varit tvungna att lägga mer tid på utbildningsuppdraget och det har gått ut över forskningen, avslutar Magnus Bergenholtz.

Läs hela årsredovisningen här