Lärosäten i väst signerar överenskommelse om mer samarbete

Tillsammans är ett nyckelbegrepp i Högskolan i Borås vision. Det begreppet bekräftas och befästs nu i förhållande till fem andra lärosäten i högskolans närhet, menar rektor Mats Tinnsten. Han fortsätter:

– Även om vi är sex framgångsrika lärosäten var för sig så tror vi att vi kan göra ännu mer om vi arbetar tillsammans. Tillsammans kan vi skapa fler utbildningar av högsta kvalitet – tillsammans kan vi bedriva skarpare forskning och forskarutbildning – tillsammans kan vi bli en mer komplett samverkanspart – och tillsammans blir vi mer attraktiva i såväl en nationell som en internationell kontext.

Samarbete mellan lärosätena sker redan i dag i olika former. Nu önskar rektorerna vid de sex lärosätena utveckla det än mer för att på så sätt bättre utnyttja den potential som finns. Med överenskommelsen som grund vill parterna tydliggöra avsikten att etablera strukturer och processer för att ta fram nya, och nyttja befintliga, samarbeten inom utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning, forskning, nyttiggörande och innovation samt verksamhetsstöd.

– Vi tror att det kan stärka både den nationella och internationella konkurrenskraften, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Lärosätena har identifierat ett antal prioriterade samarbetsområden, som till exempel kompetensförsörjning och kompetensutveckling, effektiva administrativa stödprocesser och att öka möjligheterna för studenter att studera vid flera av lärosätena. Överenskommelsen handlar enligt rektorerna inte om ett samgående utan syftet är att stärka alliansens såväl som de enskilda lärosätenas profilering, konkurrenskraft och attraktivitet.

Vid signeringen närvarade även representanter från Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Jönköpings län och Västra Götalandsregionen (VGR). Regionutvecklingsdirektör i VGR, Helena L Nilsson, har följt utvecklingen av samarbetet och ser forskning och utbildning som avgörande för regionens utveckling.

– Vi gratulerar till att överenskommelsen är på plats och känner oss delaktiga. Det är intressant att vår vision Det goda livet talar om det ”västsvenska universitetet” som bygger på samarbete mellan självständiga universitet och högskolor. Ibland blir visioner verklighet, säger hon.

Styrgrupp och samordningsgrupp tillsätts

För att stödja utvecklingen av Lärosäten Väst bildas en styrgrupp bestående av rektorerna, en förvaltningschefsgrupp och en samordningsgrupp. En administrativ resurs kopplas till samordningsgruppen och finansieras gemensamt av parterna. Ordförandeskapet kommer att rotera årligen och innehas initialt av Eva Wiberg, Göteborgs universitet.

Lärosäten Väst består av:

 • Chalmers tekniska högskola
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University

Prioriterade samarbetsområden:

 • Effektiva administrativa stödprocesser.
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling på grund- och avancerad nivå inom t.ex. vård, lärarutbildning och ingenjörsvetenskap.
 • Möjliggörande av huvudhandledarskap inom forskarutbildningar.
 • Att öka möjligheterna för studenter att studera vid flera av våra lärosäten under sin utbildning.
 • Att inom valda områden synka kursutbuden på avancerad nivå och forskarnivå, på sådant sätt att det ökar studenternas möjlighet att välja kurser/kursmoduler från samtliga parter.
 • Att identifiera områden för hållbart internationellt samarbete.
 • Att identifiera några flervetenskapliga forskningsområden där samarbete kan stimuleras