Klass, etnicitet och kön i fokus i ny bok för lärare

Bild av en elev som går med ryggsäck samt porträttbild av  Fredrik Zimmerman.

Klass, etnicitet och kön är de mest använda urvalsgrunderna i offentlig statistik, i forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar om skolan. Fredrik Zimmerman, som undervisar på lärarprogrammen och forskar om hur elevers bakgrund påverkar deras prestation i skolan, har saknat en introduktionsbok riktad just till lärare eller lärarstudenter.

– De här begreppen är så pass viktiga i deras profession, dels för att kunna bemöta elever och förstå deras skilda sociala villkor, dels för att förstå vetenskapliga texter och rapporter, säger Fredrik Zimmerman.

Boken Klass, etnicitet och kön är en introduktion för lärare och lärarstudenter, där varje kategori förklaras tillsammans med några utvalda, relevanta begrepp, för att ge underlag för en fördjupad diskussion. Den avslutas med ett intersektionellt perspektiv, det vill säga hur de tre begreppen samverkar.

Klass påverkar mest

Klass är det begrepp som påverkar elevers prestation mest. Svenska forskare har till exempel visat hur elevers betyg sjunker när stora företag lägger ner och många föräldrar mister jobbet. Ett annat exempel är en amerikans studie där forskargruppen under åtta år följde barn i ett utsatt område. Studien visade att barnens fysiska hälsa förbättrades när ett stort företag plötsligt etablerade sig i området.

– Klass kan vara svårt att se, samtidigt som det har störst påverkan på betygen. När man som lärare får kunskap om olika begrepp blir det lättare att ha en kritisk diskussion om och synliggöra det här, säger Fredrik Zimmerman.

Fler begrepp breddar diskussionen

Fredrik Zimmerman berättar att det kan finnas en osäkerhet kring att prata om de här frågorna.

– Vi vet till exempel att elever som kommer från hem med studieovana föräldrar har större risk att misslyckas i skolan. Det finns en risk att vi ibland inte pratar om det, av rädsla för att det i sig ska reproducera stereotyper. Men det är viktigt att ha kunskapen och kunna diskutera de här frågorna, för att kunna åstadkomma en förändring.

I kapitlet om etnicitet tar Zimmerman upp svårigheten i att definiera begrepp som rör etnicitet. Ett ord som ”invandrare” är å ena sidan lätt att definiera utifrån en ordbok, men är inte oproblematiskt att använda. I boken finns flera begrepp presenterade för att vara en hjälp i de olika kulturmöten som lärare har i sin profession.

Lärarstudenterna som han undervisar på högskolan uttrycker att de känner sig mest säkra på könsbegreppet. Boken hjälper dock till att problematisera denna förförståelse. Många känner till ett begrepp som könsroller, men det finns också fler begrepp, som Fredrik Zimmerman tar upp i sin bok.

– Könsrolls-begreppet leder lätt till att man pratar om två fasta roller – en manlig och en kvinnlig. Då missar vi de många variationer som finns i gruppen. Det är ett bra exempel som visar hur valen av begrepp begränsar eller breddar diskussionen.

Läs mer

Fredrik Zimmermans forskarprofil

Boken Klass, etnicitet och kön (Studentlitteratur, 2021)