Nya mål för hållbar utveckling, internationalisering och samverkan klara

Styrelsen vid Högskolan i Borås fattade i december 2020 beslut om nya högskoleövergripande mål och strategier. Dessa mål är ”Det attraktiva lärosätet” samt ”Kompletta akademiska miljöer 2.0”.

Parallellt har det pågått arbete med att ta fram mål för dimensionerna samverkan, hållbar utveckling och internationalisering. Dessa mål är högskolegemensamma och syftar till att förverkliga högskolans vision och ovan nämnda mål.

– Vi behöver mål på dessa dimensioner så att vi kan bedöma om våra strategier och handlingsplaner leder till det som vi tänkt oss. Målen pekar ut vart vi är på väg, strategierna hur vi tar oss dit och handlingsplanerna i vilken takt. Akademierna kan här välja den strategi, eller de strategier, som bäst är lämpad för respektive verksamhet att inleda arbetet med, säger Mats Tinnsten, rektor.

Finns det andra dimensioner som är minst lika viktiga?

– Lika villkor och jämställdhetsintegrering är naturligtvis också väldigt viktiga dimensioner och arbetet med att implementera även dessa i ungefär samma form pågår för fullt, säger han.

Målen i sin helhet

Här kommer en kort beskrivning av målen för de tre dimensionerna. Du kan läsa mer om målen och dess bakgrund och tillvägagångssätt på webben, länk finns nedan.

Högskolegemensamma mål för dimensionen hållbar utveckling

  • Högskolan i Borås integrerar hållbar utveckling och Agenda 2030 i utbildning och forskning inom ramen för respektive ämnes- och kompetensområde.
  • Högskolan i Borås kännetecknas av hållbar resursanvändning internt och i relation till samhället. Arbetet baseras på engagemang från ledning, medarbetare och studenter.

Högskolegemensamma mål för dimensionen samverkan

  • Högskolan i Borås är erkänd för att ha en mångsidig och kvalitativ interaktion med övriga samhället som gynnar arbetslivsanknytning liksom utbildningens och forskningens kvalitet och samhällsrelevans.
  • Högskolan i Borås är en aktiv part för samhällets långsiktiga kunskapsutveckling och förnyelse och verkar tillsammans med en mångfald av samverkansparter för nyttiggörande av utbildning och forskning.

Högskolegemensamma mål för dimensionen internationalisering

  • Högskolan i Borås är ett internationellt attraktivt lärosäte där internationalisering bidrar till hög kvalitet på utbildning och forskning.
  • Högskolan i Borås är en aktiv part i internationell kunskapsutveckling, vilket rustar studenter och medarbetare till att bidra till en hållbar utveckling.

Läs mer

Webbsida där text kring målen finns i sin helhet 

Webbsida om vision, mål och strategier 

Policy för hållbar utveckling (dnr 512-15) 

Policy för internationalisering (dnr 738-18) 

Policy för samverkan hittas i diariet dnr 689-18