Tid att nominera högskolans nästa hedersdoktorer

Fredrik Johansson, affärsutvecklare på FOV Fabrics, och Andreas Gundberg, affärsutvecklare på Lantmännen, utnämndes 2021 till hedersdoktorer för sitt långvariga engagemang och samarbete med högskolans forskare inom Resursåtervinning.

Högskolans nästa hedersdoktorer utses i januari 2022 och promoveras vid Akademisk högtid 22 april 2022. Rektor Mats Tinnsten uppmanar alla medarbetare att tänka till och nominera en eller flera personer som har gjort en betydelsefull insats för högskolans forskning, utbildning eller annan verksamhet.

– Att utse hedersdoktorer är ett sätt för oss att erkänna och hedra personer som har gjort särskilt betydande insatser som bidragit till högskolans utveckling. Våra hedersdoktorer är en del av högskolans strävan efter kontakter med och öppenhet till det omgivande samhället utanför det traditionella vetenskapssamhället. På detta sätt bildar våra hedersdoktorer en viktig brygga mellan högskolan och dess omgivning, säger han.

Så här nominerar du

Det är endast anställda vid högskolan som får lämna in nomineringar och därefter är det Forsknings- och utbildningsnämnden samt Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning, som efter avstämning med rektor, beslutar om utnämning.

Förslag på personer som bör utses till hedersdoktorer lämnas i ett slutet kuvert till receptionen i Balder, märk kuvertet med ”Nominering – hedersdoktor”. Observera att den nominerade inte ska vara informerad. 

Beskriv med högst 1500 ord

  • tydligt och stringent den nominerades betydelsefulla insatser och motivera varför personen bör utnämnas till hedersdoktor samt
  • tydligt och stringent den nominerades professionella bakgrund och andra eventuella utmärkelser.

Det är också viktigt att ange inom vilket forskarutbildningsområde personen föreslås.

Lämna nomineringen i receptionen på Balder senast 15 december.

Vem kan utses till hedersdoktor

För att bli utsedd till hedersdoktor ska personen bedömts ha bidragit med:

  • betydande yrkesprestation inom något av de forskarutbildningsområden för vilka högskolan har examensrättigheter – yrkesprestationen kan gälla såväl akademiska insatser för ämnet som för nyskapande utveckling i yrkeslivet med praktiska tillämpningar, och/eller
  • betydande insatser kopplade till forskning, utbildning och annan verksamhet som bedrivs inom lärosätet och där personen i fråga har eller har haft direkt eller indirekt anknytning till lärosätet.

Det är inte brukligt att utse någon till hedersdoktor vid samma lärosäte som hen har tagit sin examen. Personen bör heller inte ha en doktorsexamen från annat svenskt lärosäte inom samma område som hedersdoktoratet.

  • För detaljer kring nominering, se styrdokumentet ”Handläggningsordning avseende utnämning av hedersdoktor vid Högskolan i Borås”, dnr. 639-19.

Läs mer

Akademisk högtid

Läs mer om utnämningen av Fredrik Johansson och Andreas Gundberg