Förmåga att anpassa försörjningskedjan viktig för hållbar textilproduktion i liten skala

 

– Resultaten i min forskning visar att det är flera beslut som påverkar hur olika försörjningsnätverk ser ut och varje beslut står i förhållande till de andra. Detta är något som speciellt småskaliga textilföretag måste förhålla sig till när de utvecklar försörjningskedjor för småskalig produktion.

Exempel på faktorer som påverkar företag att överväga lokaliseringsbyte för produktionen och att anpassa försörjningskedjan mer är påtryckningar från konsumenter, globala risker och krav på att minska överproduktionen. Andra faktorer som driver på besluten är prestandamål såsom kvalitet, leveranshastighet och tillförlitlighet, flexibilitet, miljömässig hållbarhet samt produkt-och processinnovation.

Innovation och miljömässig hållbarhet prioriteras

– Min forskning tyder på att produkt-/processinnovation och miljömässig hållbarhet har högre prioritet samt att kostnadsutmaningarna minskar med produktsegment i små serier i högkostnadsländer som exempelvis Sverige. Trots att flera prioriteringar visar sig vara motstridiga när de ställs mot varandra, tyder resultaten på att spänningar dem emellan minskar i samband med stor förmåga till produktanpassning.

Även om olika företag verkar vara bra på att känna av spänningar kopplade till mål och processer, så varierar deras förmåga att hantera dessa och att anpassa sin verksamhet. Det krävs alltså en större medvetenhet och förståelse, speciellt när det gäller hur de ska balansera nivån på utveckling och hantera utmaningar till sådana förändringar.

I sitt forskningsprojekt har Sara Harper kunnat bekräfta sambandet mellan modellerna för produktion i små serier och lokal produktion samt identifierat olika spänningar som uppstår när olika mål, som kvalitet, miljömässig hållbarhet, olika slags produkter, produkt- och innovationsprocesser, flexibilitet, leveranstid och tillförlitlighet samt kostnader, krockar.

Stöd till industrin

– Företagen skulle gynnas av att kunna identifiera och hantera olika slags spänningar. De kan även gynnas socialt och miljömässigt genom stärkt konkurrenskraft vid tillverkning och inköp inom Europa och i andra högkostnadsländer. Resultaten i projektet kan fungera som stöd till textilindustrin och liknande industrier när det gäller att anpassa försörjningskedjor.

Projektet har till stora delar genomförts inom EU-programmet Horisont 2020 i projektet Fashion Big Data Business Model.

Hur upplever du tiden och forskningsmiljön vid Högskolan i Borås?

– Den har levt upp till mina förväntningar, och emellanåt varit överväldigande. Jag är väldigt tacksam för möjligheten att ta mig genom de olika stadierna på denna doktorandresa.

Var är nästa steg för dig som forskare?

– Jag kommer att ansöka om medel för fortsatt forskning. Jag kommer också att titta efter andra möjligheter att kunna bidra till både akademin och näringslivet, speciellt inom Sjuhäradsområdet.

Sara Harpers doktorandprojekt knyter an till flera av de globala målen inom Agenda 2030, framför allt mål 12 om ansvarsfull produktion och konsumtion.

Läs mer

Sara Harper disputerade 22 september vid Högskolan i Borås.

Läs avhandlingen: Supply network configuration for small-series apparel production in high-cost contexts: Opportunities and challenges from selected EU countries

Projektet Fashion Big Data Business Model

Huvudhandledare: Professor Rudrajeet Pal
Bihandledare: Vijay Kumar, universitetslektor

Forskningsområde: Textil och mode

Forskargrupp: Styrning av textila värdekedjor