Rykande aktuell rapport om lärarutbildningens betydelse

Våren 2011 genomgår det svenska utbildningsväsendet de mest omfattande förändringarna på decennier, inte bara i den högre utbildningen utan även i grund- och gymnasieskola. Rapport nummer 17 i serien Vetenskap för profession, som är skriven av Bengt Persson, professor i specialpedagogik, visar exempel på hur medarbetare inom lärarutbildningen är aktiva i analys av reformer som kommer att ha stor betydelse för formandet av framtidens skola. Huvudtemat i rapporten är på vilket sätt lärarutbildningen kan bidra till en inkluderande skola, där kunskap och värden utgör varandras förutsättningar och där skolans demokratifostrande uppdrag har en framträdande plats.

Vetenskap för profession är en rapportserie med syfte att dels redovisa resultat från pågående och avslutade forskningsprojekt vid Högskolan i Borås, dels att beskriva hur högskolans forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med det omgivande samhället.

Lärarutbildningens betydelse för en inkluderande skola finns att hämta i receptionen eller via BADA.