Riksrevisionen ger bra betyg till Högskolan i Borås

Undersökningen omfattar trettio lärosäten under åren 2004–2008 och visar att ungefär hälften av lärosätena varit fullt effektiva. Hos övriga finns möjlighet att använda resurserna bättre.

– Om universitet och högskolor utnyttjar sina resurser mer effektivt kan studieprestationerna öka och fler forskningsresultat publiceras, säger riksrevisor Gudrun Antemar. Det är viktigt att den statistik som finns används för att följa upp verksamheten och höja effektiviteten.

Även om flera lärosäten kan bli betydligt effektivare så är ändå effektiviteten i genomsnitt hög och den ligger i linje med resultat från internationella studier.

Av de undersökta lärosätena har hälften bedömts ha en förbättringspotential. Högskolan i Borås lyfts fram som ett (positivt) jämförelseobjekt för flera av dessa.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Högskoleverket, Statistiska centralbyrån och Vetenskapsrådet i uppdrag att i samråd utveckla mätningar av effektivitet och produktivitet inom högskolan. Universiteten och högskolorna bör initiera ett internt utvecklingsarbete med syfte att främja ett effektivare utnyttjande av resurser.

Fakta

I Sverige satsas omfattande resurser på högre utbildning och forskning inom universitet och högskolor. År 2008 uppgick lärosätenas kostnader utbildning och forskning till 60 miljarder kronor. Höstterminen 2008 fanns det ungefär 348 000 studenter och 17 000 doktorander.

Pressmeddelande från Riksrevisionen

Rapporten: Använder lärosätena resurserna effektivt? Effektivitet och produktivitet för universitet och högskolor (RiR 2011:2)