Kvinnor och göteborgare på Högskolan i Borås

–Vi ställde oss frågan vad vi har för studenter idag, var kommer de ifrån? säger Annika Malm.

– Majoriteten är kvinnor, och många studenter kommer från Göteborg, fyller Rolf Appelkvist i.

I rapporten tittar man på parametrar som geografisk, social och etnisk bakgrund. Även kön och funktionsnedsättning belyses, samt hur introduktionen går till och i vilken mån studenterna fullföljer studierna.

Breddad rekrytering blir breddat deltagande

När arbetet tog sin början, med Annika Malm som projektledare, blev en av de första frågorna också att reda ut vad begreppet breddad rekryteringen egentligen innebär för högskolan.

I rapporten definieras breddad rekrytering som ”planerade och systematiska åtgärder för att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper i syfte att öka deras andel, men också planerade och systematiska åtgärder för att ta emot, introducera och stödja nya studenter i deras studier”. Det märks också i titeln, som betonar breddat deltagande. Studenter ska inte bara börja på högskolan – de ska få rätt stöd att fullfölja sina studier också.

– Studentrepresentanten Frida Edberg anställdes för att ta fram ett underlag, en tydlig översiktsbild av våra studenter, säger Annika Malm.

– Vi har märkt en förändring när det gäller socioekonomisk bakgrund, säger Rolf Appelkvist. Sammansättningen av HBs studenter närmar sig alltmer den hos universiteten. Studenterna kommer i ökande grad från hem med högre utbildning än tidigare. Man bör hålla ögonen på detta, fortsätter han, det finns en risk att vi går från en mångfaldig högskola till universitetens snedrekrytering.

Obalans i utbytesstudier

Rapporten tar också upp en obalans i utbytet av studenter med länder utanför Europa.

– Högskolan behöver få fler av sina studenter att åka på utbytesstudier utanför det europeiska utbildningssamarbetet för att 1-till-1-utbytet ska fungera med dessa länder, säger Rolf Appelkvist.

Annika Malm lyfter två exempel, av flera i rapporten, på hur högskolan och institutionerna jobbar med breddad rekrytering idag. Till exempel erbjuder Institutionen Ingenjörshögskolan en föreberedande kurs i matematik innan studierna tar sin början. Gymnasieelever kan också få mattestöd på högskolan.

– Högskolans mentorsverksamhet Näktergalen är ett bra exempel på långsiktigt tänkande. Våra studenter träffar yngre barn från skolor i Borås. Man börjar tidigt och det behövs för att man ska kunna föreställa sig själv som student på högskolan i framtiden, säger Annika.

– Flera barn som haft en studentmentor pratar om att vilja gå på högskolan när de blir stora.

Högskolan i Borås ingår i Include, ett nätverk för breddad rekrytering till högskolan (www.inlcude.nu) och kommer den 14-15 november att arrangera den konferens som nätverket håller vartannat år.