500 000 till projekt kring hemdialysvård

Vad handlar projektet in om och vad är Högskolan i Borås uppgift inom projektet?

−Det handlar om att göra framsteg inom ICT och textila mätinstrument för hemövervakning som gör det möjligt att använda e-hälsosystem för att underlätta dialys i hemmiljö, vilket skulle minska kostnaderna och samtidigt förbättra vården för patienten. Högskolan i Borås ingår i samordningen av projektet och vi ska bearbeta den del som omfattar distributionen av behandlingsutrustning och göra de textila övervakningsinstrumenten tillgängliga för bruk i hemmet.

Vilka parter ingår i projektet förutom Högskolan i Borås?

−Karolinska institutet, KTH (bidragsmottagare) och Karolinska Sjukhuset. Men vi tänker oss även SÄS som en möjlig partner framöver. 

Projektet löper inledningsvis över sex månader, vad kommer att genomföras under denna tid?

−Vi ska bilda ett konsortium av partners och lägga upp ett realistiskt förslag för ett projekt som ska genomföras om vi beviljas medel. Om vi får mera pengar är målet att vi med start i maj 2014 kan starta ett tvåårigt projekt för att ta fram en lösning.

E-hälsoplattformen som man ska ta fram är inte bara till för att övervaka patienter utan även för administrationen av transporter av utrustning och läkemedel .
−Det  behövs ett logistiksystem för att kunna tillgodose behoven av terapi, tillgången till läkemedel och kemikalier, utrustning på ett säkert sätt hem till patienten. Till detta projekt kommer även forskare inom området logistik vid Ingenjörshögskolan att kopplas.

Fernando Seoane, docent i medicinteknik med anställning både på Högskolan i Borås och på KTH, är samordnare och projektledare för detta forskningsprojekt.

Text: Solveig Klug