Ny rapport om kraftsamling mot ökat bruk av cannabis

Bakgrunden till forskningscirkeln är CAN:s drogvaneundersökningar som visar att allt fler unga prövar cannabis.

Slutresultatet från cirkeln är en rapport som är uppbyggd kring tre teman; Ungdomars och föräldrars kunskaper om cannabis, Ett användarperspektiv på cannabis och Förebyggande arbete och insatser. Rapporten presenteras på torsdag 14/11 vid konferensen Förebygg.nu i Folkets Hus, Göteborg.

Underlaget för rapporten har samlats in genom olika typer av intervjuer med yrkesverksamma, föräldrar och unga, samt personer som har använt cannabis, i de deltagande kommunerna, berättar Lolo Lebedinski, samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd.

Hon beskriver att resultatet från forskningscirkeln pekar på att cannabisbruk måste förstås i relation till det sociala sammanhang där det utvecklas  och att sociala relationer och grupptillhörighet spelar roll för vilka konsekvenser användningen får.

Många upplever en osäkerhet i cannabisfrågan. Berättelser om cannabisbruk och dess effekter förmedlas via en rad skilda kanaler och har konkurrerande innehåll. Inte minst unga tar del av positiva skildringar av cannabisbruk som förmedlas via internet, musik och filmer, säger Lolo Lebedinski.

Samtidigt finns väldokumenterade forskningsresultat där både kroppsliga och sociala skadeverkningar påvisas. I rapporten visas två olika perspektiv, som är helt motsatta och att det är i relation till dessa som mycket av osäkerheten uppstår.

Det ena perspektivet, ofta positivt till användning av cannabis, gör logiska jämförelser där cannabisens skadeverkningar jämförs med alkohol, tobak, kaffe eller andra narkotiska preparat. Huvudargumentet är då att cannabis i förhållande till dessa ger upphov till betydligt mindre skador och dessutom är mindre beroendeframkallande. Flera citat i rapporten visar att i första hand ungdomar, men även föräldrar, uppfattar att cannabis inte ger upphov till överdoser, inte leder till baksmälla och inte skapar något fysiskt beroende.

Det andra perspektivet är uppbyggt kring problemen med ett cannabisbruk och förhåller sig negativt till detta. Det som lyfts fram handlar till stor del om kroppsliga och psykiska skador. Ett viktigt argument gäller hjärnskador, inte minst hos unga människor. Kopplingen mellan psykoser och bruk av cannabis nämns. Man pekar också på bristande kontakt med vardagen och en inåtvändhet, som problem. Det här perspektivet är framträdande hos många unga och är vanligt bland professionella och beskrivs tydligt i rapporten av dem som har omfattande erfarenhet av cannabisbruk.

Sju kommuner; Borås, Härryda, Lerum, Tjörn, Trollhättan, Svenljunga och Öckerö, har deltagit i forskningscirkeln med sina samordnare, eller motsvarande, för det drogförebyggande arbetet.

Förebygg.nu

Fördjupningsspår: Cannabis, drogen som berör!
Titel: Lokal mobilisering mot cannabis
Tid och lokal: torsdag 14/11 kl 13:15-14:00 i Draken

Kontaktpersoner:
Lolo Lebedinski, forskningscirkelledare och samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd, tel: 0734-61 19 88.

Björn Andersson, forskningscirkelledare och forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, tel: 0730 – 62 38 98.

Förebygg.nu är sedan länge fulltecknad, men journalister som önskar bevaka hela eller delar av konferensen kan kontakta anna.raninen@can.se. Fullständigt program för konferensen, som pågår den 13-14 november, kan laddas ner på www.forebygg.nu. 

Text: Anna Nilsson och Pia Mattzon

Foto: Pia Mattzon