Utvärdering ska göra ingenjörsutbildningarna ännu bättre

Högskolan i Borås– Vi på Institutionen Ingenjörshögskolan ser utvärderingen som ett konstruktivt verktyg för förbättring. Våra ingenjörsutbildningar har idag starkt fokus på de behov som finns i näringslivet och våra studenter får i hög utsträckning jobb efter examen. Nu satsar vi på ytterligare kvalitetsutveckling för att hitta balansen mellan näringslivets behov och de vetenskapliga krav som ställs från Universitetskanslersämbetet. Därigenom kommer vi att stå ännu starkare i framtiden och kan erbjuda våra studenter en ännu bättre ingenjörsutbildning än tidigare. Det konstaterar Peter Axelberg, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan.

De ingenjörsutbildningar som fått hög kvalitet i utvärderingen är: Textilteknologi (kandidat- och magisternivå), Kemiteknik (kandidatnivå), Energi- och materialåtervinning (masternivå), Textilteknologi (högskoleingenjör), Energiteknik (högskoleingenjör) samt Kemiteknik (högskoleingenjör).

– Det är en bekräftelse för våra textila utbildningar att vi fått bedömningen hög kvalitet på samtliga utbildningar som utvärderats. Det är ett bevis på att institutionens arbete med att kombinera ingenjörsområdet med det textila området fungerar, säger Erik Bresky, prefekt på Textilhögskolan.   

Tar hjälp av utvärderingarna

Några av ingenjörsutbildningarna vid högskolan får dock omdömet bristande kvalitet.

– Återkopplingen från Universitetskanslersämbetet som vi tagit del av är till stor hjälp för oss att ytterligare skärpa vårt interna kvalitetsarbete. Vi vet vad vi ska förbättra och har en plan för hur vi ska stärka processerna för exempelvis examensarbetena, säger Peter Axelberg.

De utbildningar som får bristande kvalitet i utvärderingen är: Maskinteknik (kandidatnivå), Energiteknik (kandidatnivå), Byggteknik (kandidatnivå), Industriell ekonomi (kandidatnivå), Industriell ekonomi med inriktning logistik (magisternivå), Maskinteknik med inriktning produktutveckling (högskoleingenjör), Byggteknik (högskoleingenjör) samt Industriell ekonomi (högskoleingenjör).

Högskolans prorektor Martin Hellström ser utvärderingarna som konstruktiva.

– Detta är kvalitetsdrivande för vår verksamhet. Redan under den tidigare självvärderingen har problem med vissa utbildningar identifierats och åtgärder för förbättring har påbörjats. Vi behöver nu analysera bedömningarna vidare och återkopplingen från Universitetskanslersämbetet kommer att vara en viktig utgångspunkt för det fortsatta kvalitetsarbetet vid Högskolan i Borås.

”Höja kvaliteten ytterligare”

Totalt 30 procent av landets 360 ingenjörs- och teknikutbildningar bedöms ha bristande kvalitet. Universitetskanslersämbetet utvärderar alla utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamina. För studenter på utbildningarna kan man se utvärderingarna som ett sätt att få en ännu bättre utbildning.

– Nu har vi ett år på oss att rätta till brister och därmed höjer vi kvaliteten ytterligare, avslutar Peter Axelberg.

Om Universitetskanslersämbetets utvärderingar

Universitetskanslersämbetet utvärderar all utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utbildningarna ska utvärderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Universitetskanslersämbetet granskar alltså i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten.