Högskolan debatterar hållbar utveckling

Det är han själv och Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås, som har dragit igång debatterna. Hittills har omkring tio debatter hållits i olika ämnen som har att göra med hållbar utveckling. Och fler debatter är på gång.

– Jag hade blivit inspirerad av en bok om universitetens ansvar kring hållbar utveckling och att presentera fakta kring olika aspekter av hållbarhet, säger Björn Brorström. Birgitta Påhlsson och jag kom fram till att debatter skulle kunna vara en bra metod för att belysa dessa ämnen.

Angelägen diskussion

Han tycker att debatterna ger mycket mer än vanliga presentationer som beskriver hur illa ställt det är med världen och hur usla framtidsutsikterna är.

– Sådant leder ju inte framåt, utan kanske tvärtom gör åhörarna mer uppgivna än inspirerade, säger han. Då är det bättre att fler sidor belyses.

Debatterna som hålls vid Högskolan i Borås tar omkring en timme i anspråk och är öppna för alla, främst medarbetare och studenter, men också allmänheten. De brukar börja med en inledande presentation som följs av korta anföranden som tar ställning för respektive emot det som seminariet handlar om. Företrädare för olika ståndpunkter är vidtalade i förväg. Ibland får de helt enkelt spela rollspel och ta upp åsikter som inte stämmer överens med deras egna.

– Debatterna har lett till jättebra diskussioner och verkligen lyft fram hur stort och komplext området kring hållbar utveckling är, säger Björn Brorström. Här måste absolut de olika intressena, som ibland pekar åt rakt motsatta håll, vägas mot varandra.

Boken som inspirerade Björn Brorström är Global Sustainability and the Responsibility of Universities med Luc E Weber och James J Duderstadt som redaktörer.

Några av de områden som debattseminarierna hittills har handlat om är energieffektivitet, hållbart mode, grön bilism och antibiotikaresistens. Det allra senaste handlade om hållbar högskola.

Ytterligare tre debattseminarier planeras för 2014, då på temat hållbar stadsutveckling. De ska beröra social integration (seminarium den 20 maj) samt ekonomiska och ekologiska aspekter av stadsutveckling.

Inbjudan skickas till alla medarbetare och dessutom sätts det upp anslag i till exempel hissar så att alla nås av informationen.

Text: Lena M Fredriksson