Status för delprojekten

Vi har gjort en kartläggning av regler och riktlinjer kopplade till områden som påverkar studenternas rättssäkerhet samt påbörjat en kartläggning av interna arbetssätt, säger delprojektledare, Ulrika Poret. 

Delprojektet studenternas rättsäkerhet syftar till att säkerställa att förutsägbarheten för studenterna i rättsliga angelägenheter inte försämras av den nya organisationen. Detta genom att tydliggöra vilka regler som gäller och varför.

För att fånga in områden där det är extra viktigt att säkerställa förutsägbarhet ska delprojektet huvudsakligen utgå från frågor kopplade till myndighetsutövande, som antagning, examen och disciplinärenden etc.

– Vi har också för avsikt att identifiera frågor som vi upplever på sikt behöver ses över för att skapa en enhetlig servicenivå till studenterna oberoende av vilken akademi de studerar vid.

Hur känns det att få leda arbetet inom ett område som studenternas rättssäkerhet?

Gruppen består av engagerade, motiverade och mycket kunniga deltagare från olika delar av högskolan och både studenter, lärare och administrativ personal är representerade. Det känns mycket spännande och lärorikt att få arbeta tillsammans och lära känna varandra samtidigt som vi fokuserar på en så viktig fråga som studenternas rättssäkerhet.

Ligger ni enligt tidsplan?

Ja, vi ligger i fas, säger Ulrika Poret.

Det ser olika ut hur långt de tolv delprojekten har hunnit, vilket är helt naturligt. Flera av delprojekten är beroende av information om sektionsindelning med mera, vilket gör att arbetet kommer i gång lite senare. Exempelvis avvaktar delprojektet för lokaler information på mer detaljerad nivå innan arbete kan påbörjas.

Text: Erik Holmlund