Många beslut den 28 maj

Placering av lärare och forskare kommer också att förhandlas vid detta möte, liksom uppdrag som ställföreträdande akademichefer, ställföreträdande förvaltningschef och andra uppdrag i kärnverksamheten. Dessa kommer att vara tidsbegränsade som längst fram till årsskiftet, eftersom man avvaktar beslut om akademiernas sektionsstruktur. Vid detta möte kommer också verksamhetsstödets organisations- och beslutsordning att tas upp.

Alla ska informeras

Information kring vad som beslutats kommer att ges den första veckan i juni av närmaste chef. Då ska varje enskild medarbetare få information om vem som blir den närmaste chefen från den 1 juli och vilka övriga personer som tillhör samma avdelning som man själv. Att information inte kan gå ut direkt efter avslutad förhandling beror på att protokoll ska justeras och att rektor ska fatta beslut. Informationen kommer också att läggas ut i nyhetsbrevet "På väg".

Avdelningscheferna förhandlas

Verksamhetsstödet ska ha åtta avdelningschefer. Fem tillsätts via nyrekrytering och efter den 28 maj beräknas samtliga vara förhandlade. Intervjuer har genomförts och delaktiga i dessa har bland annat två akademicheferna, rektor, prorektor varit. Ett sluturval har gjorts och samtliga anställningar har erbjudits personer som nu tackat ja.

Inom den närmaste tiden kommer också information om de nya rollerna som akademicontroller och verksamhetsstödscontroller att ges.

Text: Avdelningen för externa relationer