Svavelfritt − 900 000 till bioetanolforskningen

Projektet syftar till att skala upp en svavelfri förbehandlingsmetod av lignocellulosa för produktion av biobränsle med hjälp av svamp. I denna svampbaserade bioraffinaderiprocess kan man sedan ta tillvara på svampbiomassan för framställning av djurfoder och andra restströmmar från processen kan användas till biogasproduktion.

Tidigare har olika svavelföreningar testats för förbehandling av lignocellulosa. Detta har visat sig orsaka problem eftersom svavel kan ha en negativ påverkan på de biprodukter man vill kunna ta vara på dvs. djurfoder eller biogas. Svavel försämrar fodrets kvalitet, vidare stör förekomst av svavel biogasproduktionen. Därför vill man nu testa en förbehandlingsmetod där man i stället använder fosforsyra.

Den råvara som används i projektet är halm som är rikt på lignocellulosa.

Projektet leds av Ilona Sárvári Horváth. Försöken kommer att genomföras i stor skala vid SP:s anläggning Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik. Projektet genomförs i samarbete med SP och SEKAB.

Text: Solveig Klug
Foto: Colourbox