När kommer DiVA igång?

Svante Kristensson på Biblioteket ger en lägesrapport:

– Implementeringen av DiVA är försenad på grund av ett antal olika faktorer. I början av året tvingades biblioteket att omprioritera sitt systemarbete då två av de servrar som är basen för ett antal av bibliotekets system akut måste bytas ut. Förutom detta har arbetet med att spegla högskolans organisationsförändring i DiVA varit mer komplicerat än vad som kunde förutses.

På vilket vis?

– Frågorna har exempelvis varit följande: På vilken nivå ska publikationerna registreras - på akademi-, sektions- eller högskolenivå? Hur kan högskolans publikationer om hållbarhet/sustainability märkas upp i DiVA på ett sätt som gör den årliga uppföljningen kvalitetssäkrad? Vilka forskningsämnen, ämneskategorier och utbildningsprogram ska finnas med i strukturen? Ska forskargrupper vara ett fält? Ska studenter själva kunna lägga in sina uppsatser i DiVA eller inte? Här har biblioteket haft diskussioner med högskolans ledning för att skapa rutiner och ett organisationsträd i DiVA som ligger i linje med vår nya organisation.

Är det långt kvar?

– Arbetet med serverbytet närmar sig nu sitt slut och vi kan därmed återuppta arbetet med DiVA-implementeringen med full kraft.

När aktiveras systemet så att man kan ladda upp sina publikationer?

– Det blir möjligt att påbörja registreringen av nya publikationer i DiVA i mitten av maj, men de gamla posterna från BADA kommer att exporteras till DiVA först i början av juni. I samband med att registreringen i DiVA öppnar kommer vi att erbjuda support, informationsmaterial och utbildningstillfällen av drop-in-karaktär.

Text: Solveig Klug
Foto: Erik Wasselius