Experimentera mera i förskolan

Barn som undersöker gräset

– De flesta barn älskar att undersöka, pröva, utforska och upptäcka sin omgivning på många olika sätt. På det viset lär barnen sig hur omvärlden fungerar och hänger samman. Det är viktigt att förskolor utmanar och guidar barnen i dessa situationer, säger Susanne Klaar, lektor i pedagogik vid Högskolan i Borås och en av få forskare i Sverige inom naturlärande i förskolan.

Naturvetenskap och teknik har idag fått större utrymme inom pedagogiken riktad till små barn. Med hjälp av forskning får förskolorna ökade möjligheter att följa läroplanens strävan att bedriva en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet.

– Forskning visar på att det finns en rädsla bland förskollärare att testa på naturvetenskapliga och tekniska inslag, därför är konferensen Naturvetenskap och teknik i förskolan en möjlighet för oss forskare att nå ut. Förhoppningen är att konferensdeltagarna ska inspireras och lära nytt, säger Susanne Klaar.

Stor bredd
Det gedigna programmet innehåller föreläsningar, workshops, utställning och besök på NAVET Science Center i Borås. Fler än hundra deltagare från hela Sverige och olika delar av Europa visar hur naturvetenskap och teknik kan förenas i förskolans verksamhet. Skolverket redogör för sin satsning på naturvetenskap och teknik i förskolan och ett norskt nationellt projekt, där barn får bli ”forskarfrön”, presenteras.

– Vi är väldigt glada att kunna samla så många forskare med fokus på förskola, didaktik, naturvetenskap och teknik, tillsammans med förskollärare, utvecklingsledare, förskolechefer och förskollärarutbildare till den här typen av arrangemang, säger Anne-Sofie Mårtensson, lektor i fysikdidaktik vid Högskolan i Borås.

Läs konferensprogrammet här.

Text: Rebecca Lindholm 
Bild: Peter Andersson, mimbild