Studentprojekt i Handelslabbet

SIIR:s forskningsmiljö, Handelslabbet, används inte bara av forskare från akademin utan även av högskolans studenter. Här berättar några av dem om sina projekt och hur de har använt labbet för insamling av data till sina examensuppsatser.


 

Studenter

Klara Nordström, Ewelina Falck

Utbildning

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode

Testmetod

Konsumentbeteende. En kund får gå in i ”butiken” och välja ett antal plagg. Studenterna observerade och intervjuade respondenten efteråt.

Examenstitel

Konsumentens möte med teknologi i butik: Den digitaliserade köpprocessen (länk till uppsats)

Vad handlar ert examensarbete om?
Vårt examensarbete handlar om konsumenters möte med teknologi i en fysisk modebutik, hur de söker information inför ett köp och deras förväntningar på personlig service i butik. Vi valde att avgränsa oss till konsumenter födda i generation Y vilket innebär människor födda från ca 1980 till tidigt 2000-tal. Efter genomförd studie med en enkätundersökning via Internet och en experimentell undersökning i Handelslabbet kunde vi utläsa att dessa konsumenter har en teknologiskt vana, gärna genomför köp på egen hand och inte värdesätter den personliga kontakten med butikspersonal. Teknik kan idag ses som ett komplement till personal, men efter denna genomförda studie kan vi utläsa att konsumenter snarare vill se personalen som ett komplement till tekniken.

Varför ville ni använda Handelslabbet för er uppsats?
Vi upptäckte Handelslabbet precis i uppstarten av vår uppsats och kom överens om att labbet passade utmärkt som undersökningsmiljö med all dess teknologi och forskning kring detaljhandeln. Handelslabbet passade alltså perfekt till uppsatsens syfte och bidrog till att vi kunde slutföra studien och komma fram till vårt resultat.

Hur gjorde ni för att hitta testpersoner?
Vi valde ut testpersoner slumpvis utifrån generation Y. En vecka innan undersökningsdagen gick vi runt i både skolan och biblioteket och frågade olika studenter om dessa ville bidra som testpersoner. Efter två avhopp fick vi även fråga studenter under samma dag som undersökningen för att fylla upp vårt antal vilket vi då lyckades med.


 

Studenter

Charlotte Magnusson, Lisa Kjellsson

Utbildning

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode

Testmetod

Eye tracking

Examensarbetets titel

Banner som annonsform: en studie kring placering, utformning och attityder (länk till uppsats)

Vad handlar ert examensarbete om?
- Vårt examensarbete handlar om hur konsumenter visuellt registrerar banners på Internet och om placering och utformning av innehåll är av betydelse för detta samt undersöka konsumenters inställning till banners. Detta för att i slutändan se om banners fortfarande är en aktuell markandsföringsform.

Varför ville ni använda Handelslabbet för er uppsats?
Vi ville vara i Handelslabbet för att få använda eye trackern för att kunna se om det konsumenterna säger att de ser stämmer överens med det de har tittat på. Detta anser vi är ett bra komplement för att just se hur de registrerar banners och om de överhuvudtaget ser dem.

Hur gjorde ni för att hitta testpersoner?
Vi använde oss till stor del av vårt kontaktnät, vi kontaktade dem vi kände inom målgruppen och bad dem ta med sig fler personer som skulle kunna tänka sig att delta. Vi kontaktade även vänner utanför målgruppen som eventuellt kände personer inom målgruppen och bad dem fråga om de skulle kunna tänka sig att delta. Därefter frågade vi studenter som satt ute i medialabb (högskolans datorsal) om de kunde tänka sig att delta och fick på så sätt in personer utanför vårt kontaktnät. Utöver detta har vi även lagt ut inbjudningar på Facebook och Instagram, dels på våra egna sidor men även på Textilhögskolans och Högskolan i Borås.


Studenter

Mirela Lungu, Stefani Petkovic

Utbildning

Masterutbildning i textilt management med inriktning fashion management

Metod

Eye tracking

Vad handlar ert examensarbete om?
- Temat för vår forskning var att studera konsumenters shoppingbeteende online och att bättre förstå och förbättra online-kundupplevelsen. Vi studerade bl a konsumenternas reaktioner när de fick kläder på nätet presenterade för sig. Produktsidornas mål är att ge så mycket och korrekt information om produkterna som möjligt och vår forskning inriktade sig på att se om närvaron eller frånvaron av modellernas ansikten i produktbilderna framkallar olika uppmärksamhetsmönster. Med andra ord, om de påverkar konsumenternas uppmärksamhet, upplevd risk, humör och om det påverkar avsikten att köpa produkten.

Varför ville ni använda Handelslabbet för er uppsats?
 - I Handelslabbet finns eye tracking-utrustning, en metod för att studera ögonrörelser och denna utrustning passade väl in i insamling av data till vår uppsats. Vi registrerade konsumenternas ögonrörelser medan de tittade på de olika produktpresentationerna, en där modellens ansikte var närvarande och en där modellens ansikte var borttaget. Två provgrupper fick titta på de två fejkade webbsidorna och vi jämförde sedan deras beteenden. Scanpaths och heatmaps ger korrekt information om hur individer ser på hemsidan, hur länge och i vilken ordning de tittar på olika element på webbsidan.

Hur gjorde ni för att hitta testpersoner?
- Vi använde oss av flera olika sätt för att samla deltagare. Vi började med att skicka ut e-post till studenter på Textilhögskolan och skapade ett Doodle-schema, så att studenterna kunde registrera sig för en passande tid. Där var svarsfrekvensen riktigt låg så därför försökte vi att sprida kunskap om testet via flygblad och inlägg på Facebook . Fast flest testpersoner hittade vi genom att fånga upp personer på högskolan.


Studenter

Jan Hannoun, Hampus Olsson

Utbildning

Systemvetarutbildningen

Testmetod

Test via laptop i labbet. Filmat med videokamera.

Vad handlar ert examensarbete om?
Vårt examenarbete handlar om att undersöka om det finns utrymme eller acceptans för att introducera stress i e- commerce, specifikt inom klädhandeln.

Varför ville ni använda Handelslabbet för er uppsats?
Vid testerna i vår uppsats ville vi befinna oss i en miljö som nära representerar det vardagliga användandet eller situationen där man handlar kläder för att få en så korrekt respons från respondenter som möjligt. Handelslabbet gav oss möjlighet att befinna oss i en sådan miljö samt använda det material och de hjälpmedel som finns tillgängligt där.

Hur gjorde ni för att hitta testpersoner?
Handelslabbet ligger i medialabb där det vistas en stor mängd studenter. Då vår undersökning hanterade kläder så behövdes ingen specifik målgrupp för att kunna utföra testerna. Vi gick runt i medialabb (en av högskolans datorsalar) och frågade studenterna om de ville delta i studien i utbyte mot fika.

Text & foto: Camilla Carlsson