Länsförsäkringar premierade examensarbeten inom vård och ekonomi

Examensuppsatserna har skrivits inom utbildningarna till distriktssjuksköterska, ambulanssjuksköterska samt civilekonom. De två uppsatser inom vårdvetenskap som prisas handlar om ungdomars sömn i samband med användning av IT-medier, skolstress och självuppfattning och om vikten inom ambulanssjukvården av snabb bedömning av patienter som drabbats av stroke. Den tredje uppsatsen, som genomförts inom civilekonomutbildningen, behandlar betydelsen av immateriella tillgångar hos företag.

Ambulanssjuksköterskorna Elin Andersson och Linda Bohlin blev glatt överraskade när de fick veta att de skulle få stipendiet.

– Det är jätteroligt, speciellt när man har lagt ner mycket tid och energi på uppsatsen. Vi bestämde oss tidigt under utbildningen för vad vi skulle skriva om. Vi kände att vi ville göra ett arbete som vi skulle få nytta av i verksamheten. Nu när vi har varit ute och jobbat som ambulanssjuksköterskor ett tag ser vi hur angelägen vårt examensarbete är, säger de.

De fick stipendium:

Alina Berg och Sebastian Dahlström: 25 000 kronor 

Uppsats: Internt upparbetade immateriella tillgångar – En komparativstudie av europeiska korsnoterade företag på NYSE och NASDAQ

Motivering: Uppsatsen behandlar ett ämne som är mycket komplext och av stort intresse för praktiker, akademiker och särskilt för företag i svenskt näringsliv. Författarna visar i studien, att tillämpningen av IFRS ser olika ut utifrån nations- och branschtillhörighet i branscherna: teknologi, sjukvård, konsumtionsprodukter, kapitalvaror, finansiering och basindustri. Vidare påverkar företagens börsvärde benägenheten att uppta internt upparbetade immateriella tillgångar som tillgångar i balansräkningarna. I studien konstateras också att bedömningen och uppskattningen av de framtida ekonomiska fördelarna är problematisk för de europeiska företagen att genomföra. Företag inom sjukvårdsbranschen har signifikativa problem med en sådan bedömning, vilket innebär att de missgynnas då IFRS inte kan tillämpas fullt ut. Studien visar att nationstillhörighet fortfarande har påverkan, samtidigt som resultatet även indikerar att skillnaderna håller på att suddas ut.

Malin Jacobson och Anna Hederström: 25 000 kronor

Uppsats: Ungdomars sömn: Samband med IT-medieanvändning, skolstress och självuppfattning

Motivering: Uppsatsen behandlar ett högaktuellt ämne inom ramen för distriktsjuksköterskans arbete och har ett stort värde och fokus på psykisk ohälsa hos unga och att ohälsan ökar. Examensarbetet beskriver att vanliga symtom på psykisk ohälsa är sömnsvårigheter, oro och koncentrationssvårigheter. Skolsköterskan möter dagligen dessa ungdomar med sömnproblem eller problem som är sömnrelaterade. Det kan vara orsak till den psykiska ohälsan. Skolsköterskans uppgift är att stötta i hälsoprocessen, men också fokusera på att söka orsaker till sömnproblemen, för att kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Detta examensarbete undersöker samband mellan sömnlängd respektive sömnproblem och IT-medieanvändning, skolstress och självuppfattning hos ungdomar. Ungdomars sömn bör tas på allvar i skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Sömnproblematiken bör dessutom diskuteras på lednings- och samhällsnivå då det är ett folkhälsoproblem. För att fastställa vad som är orsak och verkan mellan sömn och olika faktorer behövs ytterligare forskning. Examensarbetet har mött allmänhetens intresse, då författarna blivit inbjudna till föräldramöten, frågesamtal på radio och press.

Elin Andersson och Linda Bohlin: 25 000 kronor

Uppsats: Ambulanssjuksköterskors bedömning av patienter som drabbats av stroke

Elin Andersson och Linda Bolin har valt ett aktuellt och mycket angeläget ämne för sin magisteruppsats. Stroke är en vanlig sjukdom som även drabbar allt yngre människor. Tidig bedömning och snabbt insatt behandling är då helt avgörande för överlevnad, samt för hälsa och välbefinnande för den drabbade människan som överlever. Uppsatsen har en kvantitativ metod och är ett bra exempel på hur vårdvetenskap kan kompletteras med medicinsk kunskap i ett tydligt avgränsat kliniskt problemområde. Därför ger Anderssons och Bolins uppsats ett nytt kunskapsbidrag till stöd för ambulansverksamhetens bedömning och åtgärder av patienter med strokemisstanke och för utveckling av ambulanssjuksköterskans autonoma profession. Denna välskrivna uppsats bidrar således till ökad träffsäkerhet i klinisk ambulanssjukvård och blir ett vetenskapligt bidrag till grund för evidens. Följdriktigen kan uppsatsen även ligga till grund för ett artikelmanus för referee-granskning i vetenskaplig tidskrift. Detta välkomnas av forskare inom prehospital akutsjukvård.

Detta var sjätte gången som Länsförsäkringar Älvsborg delade ut stipendier för att lyfta betydelsen av att resultatet av den investering som högre studier innebär också bär frukt och för att synliggöra den viktiga utveckling som sker, för såväl individen som samhället och yrkesrollen.

Fotnot: Sebastian Dahlström hade fått förhinder och kunde inte närvara vid stipendieutdelningen.

Text: Solveig Klug
Foto: Alaa Alshakkour