Vill skapa nationellt forskningscentrum om digitalisering

Sju rektorer vid de västsvenska lärosätena Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Jönköping University, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst har i dagarna skickat in en skrivelse till regeringen. Förslaget är att lärosätena tillsammans ges i uppdrag att utreda hur ett sådant nationellt forskningscentrum bör se ut.

Sedan smarta och mobila tekniker har blivit allas vardag har en historiskt sett ny situation uppstått. Digitaliseringen är en motor i samhällsomvandlingen som slagit igenom överallt. Informationshantering och förädling av information har blivit centrala verksamheter i företag och offentliga organisationer.

– Studier i digitaliseringens effekter visar att endast ett fåtal organisationer kan utnyttja den nya tekniken fullt ut. Det behövs ny kunskap och metoder som hjälper organisationer att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att öka konkurrenskraften och förmågan att samla in, analysera och utnyttja data på ett effektivt sätt, konstaterar Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås och en av initiativtagarna till skrivelsen till regeringen.

De sju lärosätena i Västsverige står beredda att anta ett regeringsuppdrag att närmare utreda behovet av och förutsättningarna för ett nationellt forskningscentrum inom området. Att just dessa lärosäten är bäst lämpade för att utreda frågan menar Björn Brorström beror på att man har en lång tradition av forskningssamverkan med det omgivande samhället. Lärosätena i Västsverige har en samlad, bred och djup kompetens av att studera och utveckla digitala tjänster, produkter, dataspel och avancerade algoritmer och kan närma sig dessa frågor från både ett tekniskt perspektiv och ett samhällsperspektiv. Den höga akademiska nivån inom och relevanta områden är dessutom spridd i hela Västsverige, såväl på lärosätena i Göteborg som på högskolorna runt om i regionen. Flera av dem har till exempel egen forskarutbildning inom informationsteknologi.

På den Västsvenska Arenan i Almedalen tar flera av lärosätena upp frågor kring digitalisering i ett antal seminarier: vastsvenskaarenan.se/vart-program

– Det råder ingen tvekan om att digitaliseringens påverkan är omvälvande. Det behövs djupare kunskap om och större hänsyn till processer på exempelvis samhälls- eller individnivå. Vi behöver samla forskningen och bygga upp en nationell infrastruktur för att på ett långsiktigt sätt studera digitaliseringens roll och möjligheter när det gäller att möta de stora samhällsutmaningarna, säger Mikael Alexandersson, rektor vid Högskolan i Halmstad.

För mer information:

Högskolan i Borås: Annie Andréasson, kommunikationschef, e-post: annie.andreasson@hb.se, tfn: 0708-17 41 22

Chalmers: Christian Borg, presschef, e-post: christian.borg@chalmers.se, tfn: 031-772 3395

Göteborgs universitet: Ann-Charlotte Schützer, kommunikationsansvarig, e-post: ann-charlotte.schutzer@gu.se, tfn: 076-618 63 90

Högskolan i Halmstad: Selma Sedelius, kommunikationschef, e-post: selma.sedelius@hh.se, tfn: 0708-713489

Högskolan i Skövde: Ulf Nylén, kommunikatör rektors kansli, e-post: ulf.nylen@his.se, tfn: 0500-44 80 61

Högskolan Väst: Maria Derner, kommunikationschef, e-post: maria.derner@hv.se, tel: 0739-0133 06

Jönköping University: Sofie Sääf, kommunikationsstrateg, e-post. sofie.saaf@ju.se, tfn: 036-10 10 68

Text: Annie Andreasson
Foto: Tobias Davidov