Bli en ledare som håller i längden

Bild från sjukhusmiljö

– Jag ser fram emot att få träffa studenterna och starta upp en utbildning som möter upp ett behov inom vård och omsorgssektorn, säger Agneta Kullén Engström, ansvarig för Magisterprogrammet i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg.

Alla kurser är på avancerad nivå och programmet bygger på att studenten inhämtar fördjupade kunskaper i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap. En röd tråd som går genom utbildningen är att tydligt koppla teoretiska modeller och vetenskaplig evidens till den praktiska verksamheten inom vård- och omsorg.

Faktaruta:
Upplägget bygger på att studenten i de två inledande kurserna inhämtar kunskaper i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap. Kurserna under termin två bygger vidare på kunskaper från föregående termin och fördjupar studenternas kunskaper i hur verksamhetens kvalitet och effektivitet samt HRM-arbete kan förbättras och utvecklas ur ett hållbarhetsperspektiv. Den tredje terminen avslutas med en metodkurs som i sin tur bygger på forskningsanknytningen som återfinns i samtliga tidigare kurser. Sista terminen innebär ett självständigt examensarbete, företrädesvis i form av en empirisk studie, där studenten får tillämpa forskningsmetoder och fördjupa sina kunskaper inom huvudområdet.

– Det är en komplex verksamhet där såväl ledare som medarbetare bör ges kunskap och metoder för ett hälsofrämjande arbetsliv och där människor får möjlighet till kontroll och harmoni i sina liv. Hållbara och hälsofrämjande arbetsförhållanden har också stor betydelse för utveckling av god vård och omsorg, säger Agneta Kullén Engström.

Vad gör masterprogrammet unikt?

– Vi har valt att inte avgränsa förkunskapskravet gällande kandidatexamens inriktning eftersom så många yrkesroller kan vara relevanta. Den breda ingången, som är öppen för alla med valfri kandidatexamen och som arbetat minst ett år inom vård och omsorg, tror vi gör utbildningen unik. Dessutom ges utbildningen via blended learning, men kan även erbjudas helt på distans. Men det som är särskilt utmärkande för magisterutbildningen är den nära kopplingen till vård- och omsorgens kontext.

Varför ska man välja den här utbildningen?

– Den är spännande och det föreligger ett stort nationellt behov inom vård och omsorg av administrativ och ledningskompetens.

Läs mer om utbildningen här.

Text: Martin Högqvist
Bild: Peter Andersson, mimbild