Vårdande och lärande i samverkan för bättre patientmöten

Camilla Eskilsson

Sjuksköterskeutbildningen består av teoretisk undervisning, varvad med verksamhetsförlagd utbildning, så kallad VFU, som genomförs på olika vårdavdelningar både inom den slutna vården och inom hemsjukvården. För att skapa goda förutsättningar för studenters lärande i praktiken, har utbildningsvårdavdelningar (UVA) växt fram på flera ställen i Sverige, där patienter vårdas av studenter under handledning.

– Vanligtvis är handledarkompetensen och flödet av studenter högre vid dessa UVA än vid övriga avdelningar som har VFU. Idén med att varva teori och praktik genom att förlägga utbildning ute i verksamheten, är att studenterna på så sätt ska sammanfläta sitt lärande med vårdande. Dessutom är det viktigt att denna lärande miljö också blir vårdande för patienterna.

Det genuina mötet

Camilla Eskilssons forskning fokuserar på att beskriva hur vårdande och lärande samspelar under VFU:n, hur de kan sammanflätas och vilka konsekvenser detta får. Avhandlingen baseras på intervjuer med sjuksköterskestudenter, patienter och handledare samt chefer för UVA-enheter.

– Mina forskningsresultat pekar på att vårdande och lärande sammanflätas i genuina möten mellan patient och student. Ett genuint möte för studenten innebär att tryggt kunna anta utmaningen att vårda patienten. Det innebär att känna sig guidad av en patient som är delaktig i lärandeprocessen. Det innebär också att veta att handledaren finns tillgänglig, om än inte direkt närvarande. För patienter innebär samma genuina möten att vara delaktig i studenternas lärande och kunna vara till nytta för deras kommande yrkesroll.

Handledarnas och chefernas roll

Detta innebär för patienterna att de ”får” en extra dimension i vårdandet genom studenternas ömsinta, noggranna och bekräftande sätt att vara. Även för patienterna är handledarna nyckeln till att känna sig trygga i studenternas vård.

­– Handledarna är oerhört viktiga både för studenter och patienter för att skapa lärande miljö och patientsäker vård. Deras förmåga att balansera mellan att vara nära och på avstånd är en förutsättning för att genuina möten ska kunna ske. Man skulle kunna säga att handledare utvecklar en skicklighet i att vårda genom studenter men ändå ha kvar ansvaret för patienter.

– Chefernas inställning till sitt ansvar för en vårdande och lärande miljö varierar. Vissa stannar inte vid sitt grundläggande ansvar, utan visar en vilja att utveckla den lärande miljön. De har även en vilja att stärka samarbetet med högskolan.

Camilla Eskilssons forskning kan bidra till att utveckla miljöer där vårdande och lärande sammanflätas. Det är tydligt att genuina möten knyter samman vårdande och lärande och är därför något som främjar både studenter och patienter. Camilla Eskilsson höjer inom sin forskning betydelsen av dessa möten och visar på studenters, patienters, handledares och chefers viktiga roll för att skapa förutsättningar för genuina möten som leder till en bättre vård.

Titeln för avhandlingen är: ”Vårdande och lärande sammanflätas i genuina möten - erfarenheter, förutsättningar och ansvar på utbildningsvårdavdelning” och disputation sker 4 mars vid Högskolan i Borås (inskriven som doktorand på Linnéuniversitetet, Institutionen för vårdvetenskap).

Fakta

Avhandling: Vårdande och lärande sammanflätas i genuina möten: erfarenheter, förutsättningar och ansvar på utbildningsvårdavdelning.

Kontaktperson

Camilla Eskilsson, tfn: 0732- 07 45 25
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn: 070 308 40 75

Text: Jonas Tenje och Camilla Eskilsson
Foto: Suss Wilén