Inblicksfrågan: Vad gör högskolans utvecklingsdirektör?

– Denna fråga har många ställt och svaret varierat över tid. Jag tillträdde som vicerektor för samverkan under hösten 1999, medan Anders Fransson var rektor. En bit in i Lena Nordholms tid som rektor avskaffades vicerektorer. För min del var tanken att jag även i fortsättningen skulle ansvara för omvärldssamverkan på ett mera övergripande och strategiskt plan, så det fanns behov av att finna en titel. Titeln Utvecklingsdirektör kom till under Said Irandousts tid som rektor och gällde då en person som rekryterades för att stötta och ge råd i bland annat samverkansfrågor. Eftersom titeln var ledig när vicerektor skulle utgå fick det bli det. 

– Vad gör jag då vid högskolan? Det kan vara att initiera och delta i olika projekt som på olika sätt kan beskrivas inom ramen för omvärldssamverkan, nyttiggörande och innovation. Nu senast har mycket tid lagts på projekt relaterade till Vinnovas uppdrag kring samverkan, som handlar om att dels utvärdera och dels stimulera samverkan vid lärosäten. Längre tillbaka har det handlat om uppbyggnaden, och tyvärr avvecklingen, av Espira tillväxtcenter i Sjuhärad, utvecklingen av flera verksamheter i Textile Fashion Center, Textil- och modefabriken, som nu blivit Modeinkubatorn, relationer med ett flertal företag, kommuner och organisationer i regionen, deltagande i styrelsearbete på både lokal, regional och nationell nivå. Sedan omorganisationen har jag varit ordförande i högskolans Innovationsråd. Innan dess har jag lett olika former av samverkansråd. Enligt ett förslag ska akademicheferna under hösten ta över ordförandeskapet i olika råd, inklusive Innovationsrådet.

Efter 35 år vid Högskolan i Borås kan Staffan Lööf konstatera att han har haft fingrarna med i många olika saker.

– Somligt har blivit ganska bra och då är det oftast någon annan som har fått ta över driften. Det som inte lyckats har jag tillsammans med andra fått avveckla.

Titeln Utvecklingsdirektör har funnits vid högskolan sedan 2001. Staffan Lööf har innehaft den sedan 2007.

– Vad som sker när denna utvecklingsdirektör går i pension nästa år återstår att se, avslutar Staffan Lööf.

Text och foto: Solveig Klug
Porträttfoto: Henrik Bengtsson