Individen i centrum för den sociala dokumentationen

Det var en viktig utgångspunkt, eftersom de drygt 100 seminariedeltagarna representerade ett 20-tal olika personalkategorier inom äldre- och funktionshinderområdet. På plats var bland annat processledare inom IBIC, dokumentationsombud med undersköterske- och vårdbiträdestjänster, utvecklings- och arbetsledare, biståndshandläggare, enhetschefer och personliga assistenter.

Thomas Carlsson och Ann Nilsson är båda fil.mag. inom vårdpedagogik och undervisar inom äldre- och funktionshinderområdet vid Göteborgs universitet. De arbetar också som metod- och organisationsutvecklare inom äldre- och funktionshinderomsorg och har skrivit flera böcker om social dokumentation. Föreläsningen i Borås handlade om kompetensutveckling på bred front.

– Det gäller kopplingen mellan social dokumentation, värdegrund och lagstiftning samt IBIC och ICF (se ruta). Dessutom om relationens och samtalets betydelse, förklarar de. 


ICF är den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa från WHO.

IBIC, Individens behov i centrum, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som utgår från ett gemensamt begreppssystem. IBIC gör en mer stukturerad dokumentation möjlig, som skapar underlag för bättre planering och uppföljning. Arbetssättet innebär något av en ”synvända”, eller paradigmskifte, för stöd och insatser, då IBIC fokuserar på brukarens behov före verksamhetens: Insatserna ska utformas, genomföras och följas upp utifrån individens behov. 

Seminariet som gavs den 15 mars var ett samarrangemang med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och det regionala IBIC-nätverket. Arrangörer på FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) var Per-Åke Karlsson, vetenskaplig ledare, Angela Bångsbo, samordnare och Sylvia Nyman, projektmedarbetare.

– Det gav deltagarna en mer generell möjlighet att öka sina kunskaper, säger Per-Åke Karsson.
– ... och tillfälle att få fråga och lyssna på dem som kan, fortsätter Sylvia Nyman.

Föreläsarna Ann Nilsson och Thomas Carlsson tyckte att de mötte stort intresse och  engagemang bland deltagarna.

– Vi ser också att det finns en förväntan att invidens behov beskrivs på ett tydligare sätt i beställning och genomförande.

Pågående FoU-projekt
För FoUS-medarbetarna var seminariet också ett tillfälle att presentera det projekt om IBIC som verktyg inom social dokumentation som pågår på FoU Sjuhärad Välfärd. Sylvia Nyman, som har sin grundanställning i Vårgårda kommun, är projektmedarbetare under ett halvår och Per-Åke Karlsson leder projektet.

– Vi ska utveckla och pröva en mall för granskning av den sociala dokumentationen, med hänsyn taget till IBIC, säger han.

Även om det enbart är fyra av ägarpartskommunerna, Mark, Vårgårda, Tranemo och Herrljunga, som medverkar i projektet, kommer samtliga att hållas informerade om utvecklingen.

– Arbetet med att implementera IBIC pågår i alla ägarpartskommuner, säger Per-Åke Karlsson, och några kommuner har kommit längre. Till exempel medverkade Borås och Vårgårda som referenskommuner i Socialstyrelsens arbete, medan några av de andra är i inledningsskedet, säger Per-Åke Karlsson.

Den 22 maj arrangeras ett uppföljningsseminarium, med rubriken IBIC för en behovsstyrd socialtjänst. Seminariet ges i två delar för olika målgrupper och föreläsare är Eric Wessman, Socialstyrelsen. 

Text: Pia Mattzon
Foto: Rebecca Lindholm

Läs mer: Föreläsarna Ann Nilssons och Thomas Carlssons presentation från seminariet finns här, på FoU Sjuhärad Välfärds webbplats