Nationellt projekt lyfter samverkansskicklighet som merit

Högskolan i Borås vy mot Akademiplatsen

Regeringen har gett Vinnova och andra forskningsfinansiärer i uppdrag att se över hur man kan fördela medel till lärosätena. Inom Vinnovaprojektet KLOSS (Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Samverkan) tar därför det angelägna projektet ”Meritvärde av samverkansskicklighet” fart. Anna Bergstrand, samverkansstrateg vid Högskolan i Borås, leder projektet.

– Det övergripande målet är att skapa en sammanhållen strategi och struktur kring samverkan som merit. Vi hoppas att projektet kan bidra till det. Bredden av aktörer i projektet bäddar för ett bra genomförande, förklarar hon.

De elva lärosäten som deltar i projektet tar sig an olika delprojekt. Inom dessa kommer man att diskutera vad samverkansskicklighet innebär och hur man kan skriva kriterier. Erfarenheterna kommer också att vara föremål för utbyte mellan de olika delprojektgrupperna.

– Tanken är att lärosätena ur projektet ska kunna ta fram rekommendationer som kan tas med i bland annat anställningsordningar och för att ta fram CV-mallar och instruktioner till sakkunniga. Förhoppningen är att detta blir ett startläge där lärosätena sedan har kapacitet och är redo för att implementera meritering av samverkansskicklighet, säger hon.

Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, betonar projektets stora betydelse.

– Idag finns en utpräglad kritik av hur vi värderar meriter. Kritiken handlar ofta om att man räknar publiceringar och citeringar av forskningsresultat och förmåga att dra in forskningsmedel. Det här projektet syftar till att samverkansmeriter ska få större utrymme som merit. Exempel på samverkan kan gälla samverkan med näringslivet, offentliga sektorn och andra universitet, men utåtriktad samverkan kan också vara att man publicerar sig populärvetenskapligt, att jämställdhetsaspekten lyfts in eller att man tar på sig uppdrag, säger han.

Projektet ”Meritvärde av samverkansskicklighet”

Projektet finansieras av Vinnova inom KLOSS och pågår under två år med start i december 2017. Sammanlagt kommer 17 olika delprojekt att genomföras inom KLOSS.

Deltagande lärosäten:

 • Högskolan i Borås (projektledning)
 • Blekinge tekniska högskola
 • Försvarshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Karlstads universitet
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Lunds universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Södertörns Högskola
 • Uppsala universitet

Text: Solveig Klug
Foto: Peter Andersson
Porträttfoto: Högskolan i Borås/Patrik Svedberg