Högskolan har 30 diplomerade kurser i hållbar utveckling

Diplomeringen för hållbar utveckling sker två gånger per år och är en del av högskolans strategiska och systematiska arbete med att integrera hållbar utveckling i utbildningen. Högskolan i Borås vill bidra med ett socialt ansvarstagande som ska spegla verksamhetens alla områden: utbildning, forskning, samverkan och på campus.

Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås, anser att Borås ligger i framkant bland Sveriges lärosäten gällande att bedriva ett strategiskt och systematiskt hållbarhetsarbete inom utbildningsområdet.

– Jag hör från kollegor på andra lärosäten runt om i landet att de pratar om Boråsmodellen, och det tar jag som ett kvitto på att vi ses som ett gott föredöme inom området. Mycket handlar om att det finns en tydlig strategisk riktning från ledningens sida som stöds av ett systematiskt arbete och engagerade medarbetare. HU-diplomeringen är ju ett sätt på vilket vi uppmärksammar betydelsen av lärares insatser i förbättringsarbetet som är en viktig förutsättning för att studenterna i sina framtida professioner ska vara väl förberedda att ta sig an de stora samhällsutmaningar som finns, säger hon.

I den utredning som Högskolan i Borås genomförde 2015 när medarbetare och studenter tillfrågades om vad de tycker om hållbarhetsarbetet som bedrivs på lärosätet så framkom genomgående att diplomeringen av kurser ansågs vara kvalitetsdrivande och en viktig framgångsfaktor för HU-integrationen i utbildningen.

Cirka 20 kurser återstår innan målet har nåtts om att alla utbildningsprogram ska ha minst
en obligatorisk kurs som är hållbarhetsdiplomerad.

– Vi har kommit en bra bit på väg, men skyndar långsamt, för vi vill försäkra oss om att de kurser som diplomeras verkligen håller våra fastställda krav. Det är bättre att kvalitet går före kvantitet, säger Birgitta Påhlsson.

Flera aspekter av hållbarhet

Två av kurserna som diplomerades i samband med gårdagens Fairtrade-fika var Textproduktion 2 och Textproduktion 2, distans som båda ingår i webbredaktörsutbildningen. Kursansvarig Linda Rydh som tog emot diplomet berättar att studenterna har jobbat med att skapa lättlästa och begripliga texter.

– För oss är det viktigt att så många som möjligt förstår texterna och kan ta till sig av innehållet. Det är en demokratisk aspekt av hållbar utveckling, säger hon.

En annan kurs som förärades med diplom var Textil hållbar utveckling, som ingår i utbildningen Textil produktutveckling och entreprenörskap. Kursansvarige Lars Hedegård, vars studenter ska bli framtida textilentreprenörer, har jobbat med hållbarhetsgreppet utifrån ett livscykelperspektiv, där studenterna har analyserat hela kedjan från framställning till uttjänt produkt.

– De har bearbetat kedjan i tre steg, där de två första stegen handlar om att identifiera och analysera problemen och där det tredje steget handlar om att presentera förslag på åtgärder samt reflektera över vilka konsekvenser förslagen kan få, säger Lars Hedegård, som tycker att dagens studenter har en hög medvetenhet om vikten av hållbar utveckling, men anser att utbildningen ger dem ytterligare perspektiv.

Han fortsätter:

– Vi försöker utmana dem i nya tankebanor, att det exempelvis inte bara handlar om att informera kunderna, utan att det också ligger mer strukturella frågor bakom ett framgångsrikt hållbarhetsarbete, och här lyfter vi upp entreprenörernas nätverk som en viktig del samt innovation.

Nästa HU-diplomering sker i höst. Håll utkik i kalendariet som uppdateras så fort tid och plats är bestämt.

Diplomerade kurser

En bedömargrupp om sex personer granskar kursplaner och examinationsuppgifter utifrån fastställda kriterier, som bl.a. innefattar krav på problematisering i relation till ämne och profession. Följande kurser under våren 2017 (samt två från hösten 2016) har ansetts uppfylla fastställda kriterier för integration av hållbar utveckling.

Hållbar textil utveckling, 4,5 hp

Inom utbildningen Textil produktutveckling och entreprenörskap
Kursansvarig: Lars Hedegård

Hantering av värdekedjor och hållbarhet i textil och mode, 7,5 hp

Inom utbildningarna Magisterprogram i Textilt Management, Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring samt Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor Kursansvarig: Rudrajeet Pal    

Organisering av event II, 7,5 hp

Inom utbildningen Event Management
Kursansvarig: Sara Hjelm Lidholm

Textproduktion 2, 7,5 hp

Inom utbildningen Webbredaktör   
Kursansvariga: Charlotte von Essen, Linda Rydh och Jonas Söderholm  

Textproduktion 2, distans, 7,5 hp

Inom distansutbildningen Webbredaktör
Kursansvarig: Charlotte von Essen. Linda Rydh och Jonas Söderholm

Kriterier för bedömning av hållbara kurser
Alla HU-diplomerade kurser vid Högskolan i Borås
Mål och handlingsplaner

Text: Henrik Grönberg
Foto: Solveig Klug